Regulamin promocji "W lipcu i sierpniu 25% rabatu dla drugiej osoby z tej samej instytucji w tym samym szkoleniu a 3-cia osoba gratis "

Skrócone zasady promocji “ W lipcu i sierpniu 25% rabatu dla drugiej osoby z tej samej instytucji w tym samym szkoleniu a 3-cia osoba gratis”

Jak skorzystać z promocji?

1. Promocja “ W lipcu i sierpniu 25% rabatu dla drugiej osoby z tej samej instytucji w tym samym szkoleniu a 3-cia osoba gratis” dotyczy wszystkich szkoleń ze strony internetowej www.frdl-lodz.pl
2. Promocja “ W lipcu i sierpniu 25% rabatu dla drugiej osoby z tej samej instytucji w tym samym szkoleniu a 3-cia osoba gratis” nie łączy się z innymi promocjami.
3. Promocja “ W lipcu i sierpniu 25% rabatu dla drugiej osoby z tej samej instytucji w tym samym szkoleniu a 3-cia osoba gratis” obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN
1. Organizatorem promocji pod nazwą “ W lipcu i sierpniu 25% rabatu dla drugiej osoby z tej samej instytucji w tym samym szkoleniu a 3-cia osoba gratis” (,,Promocja”) jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052000, NIP 5220001895, REGON 00200603000000 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest strona internetowa http://frdl-lodz.pl/
3. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń ze strony http://frdl-lodz.pl/program-on-line/program-otwarte obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia.2020 r.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., a także osób prawnych które w okresie obowiązywania Promocji zgłoszą uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu obejmującym okres od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez wpisanie w zgłoszeniu w polu uwagi: „Akceptuję regulamin promocji W lipcu i sierpniu 25% rabatu dla drugiej osoby z tej samej instytucji w tym samym szkoleniu a 3-cia osoba gratis ”.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do wyboru szkolenia objętego Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 25% od ceny regularnej dla drugiej zgłaszanej osoby oraz 100% rabatem dla trzeciej.
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie zgłaszać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach forów samorządowych (Forum Sekretarzy, Forum Skarbników, Forum Kadr, Forum Oświatowego, Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast) , jak również z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na stronie www.frdl-lodz.pl w trakcie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy uczestnictwa w szkoleniu w ramach Promocji.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem http://frdl-lodz.pl/aktualnosci-1/regulamin-promocji-w-grupie-razniej-1
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.