Styczniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

Działalność pracy rady aktualne zagadnienia. Tworzenie i procedura opracowania statutu z uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych. 

22 stycznia 2022 r.

Intencją działania Forum Przewodniczących rad gmin  jest rozwiązywanie problemów, jakie wiążą się z pełnieniem funkcji przewodniczącego i pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązków i uprawnień rad.
Inauguracyjne spotkanie szkoleniowe dotyczyć będzie aktualnych zagadnień z zakresu pracy rady oraz statutów jst.
Skoncentrowanie tematu spotkania na tematyce statutów jest o tyle ważne, że jest to temat aktualny i w zakresie którego miały miejsce ostatnio zmiany legislacyjne. 
W naszym przekonaniu warto uczestniczyć w proponowanym spotkaniu, bowiem zaplanowane jest ono w momencie, gdy wiedza z zakresu konstruowania statutu jest bardzo ważna, bowiem statut to fundament każdej jednostki samorządowej. Zatem każdy, kto działa na rzecz lokalnego społeczeństwa, powinien go dobrze znać. Statut to też przejaw samodzielności i mądrości samorządu. To dokument, który określa zakres działań i zadań danej gminy, miasta czy powiatu. Dokument ten zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej rady i jej komisji, pracy przewodniczącego rady i wójta (burmistrza, starosty), ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa także zasady gospodarki finansowej. Jest to więc dokument fundamentalny dla danej jednostki samorządowej, i każdy radny, a zwłaszcza przewodniczący rady oraz organ wykonawczy powinni znać go bardzo dobrze, by stosować w pracy obu organów. Statut powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Jak więc sprawić, by statut zawierały wszystkie potrzebne elementy, i w dodatku by wszystkie zapisy były precyzyjne i czytelne dla wszystkich.

Korzyści z udziału w proponowanej sesji:  

  • Wypracowanie prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami.
  • Omówienie techniki opracowywania zmian do statutu.
  • Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości i luk w statutach.
  • Omówienie zakresu merytorycznego uchwały: statut gminy, miasta, powiatu.
  • Przygotowanie uczestników do sprawnego przeprowadzania procesu zmiany statutu.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia statutu rady gminy.

Prowadząca spotkanie: Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. I nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

Już dziś zapraszam Państwa do udziału w planowanym przez nas wydarzeniu. Szczegóły w zaproszeniu zamieszczonym poniżej.