Praktyczne aspekty gospodarowania majątkiem trwałym oraz jego inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Cele i korzyści

Podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem jego inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie środków trwałych i ich struktura. 
2. Klasyfikacja środków trwałych. Obiekt inwentarzowy.
3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:
a. środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady,.
b. ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać,
c. wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji.
4. Proces inwestycyjny w jednostce:
a. omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z rachunku bieżącego /plan wydatków/, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł - oraz sposób ich księgowania,
b. klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów,
c. sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów,
d. obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym - protokoły OT, PT, MT, LT.
5. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
a. wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
b. ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa,
c. moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki,
d. utrata wartości środków trwałych,
e. księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia.
6. Zasady amortyzacji środków trwałych:
a. obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
b. metody amortyzacji środków trwałych;
c. plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
d. amortyzacja uproszczona.
7. Zasady likwidacji majątku po zmianach.
8. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
9. Inwentaryzacja:
a. Istota i zadania inwentaryzacji,
b. Rodzaje i metody inwentaryzacji.
c. Terminy inwentaryzacji,
d. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji,
e. Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
f. Etapy inwentaryzacji,
g. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację,
h. Przygotowanie inwentaryzacji,
i. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
• zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
• prace organizacyjne przed spisem,
• arkusze spisowe,
• wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
• spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
• rozliczenie spisu z natury,
j. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald,
k. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:
• wartości niematerialnych i prawnych,
• gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
• środków trwałych w budowie,
• należności spornych i wątpliwych,
• rozrachunków publicznoprawnych,
l. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
• istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki,
• ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
m. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
10. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp.
11. Sesja pytań i odpowiedzi. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Księgowi, pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym oraz przeprowadzanie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line