WŁADZE

Skuteczność i efektywność działań gwarantuje funkcjonowanie 3 organów decyzyjnych: Rady Fundatorów, Zarządu Fundacji i Kolegium Dyrektorów.

Rada Fundatorów

Rada Fundatorów liczy maksymalnie 7 osób. W jej skład wchodzą założyciele FRDL lub osoby powołane do członkostwa na mocy uchwały przyjętej przez Radę. Obecnie w Radzie zasiadają:

Jerzy Stępień
Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL

Jerzy Adam Stępień, senator I i II kadencji; Generalny Komisarz Wyborczy (1990-94); przewodniczący rządowych zespołów ds. reform administracyjnych (1991-94); podsekretarz stanu w MSWiA (97-99) sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1998-2008) – w latach 2006-2008 Prezes TK; Dyr. Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego (od 2008); współautor reform administracyjnych w latach 1989-1999; organizator pierwszych w Polsce studiów Master in Public Administration w Uczelni Łazarskiego (od 2010); członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Adam Kowalewski
Członek Rady Fundatorów FRDL
Adam Kowalewski architekt, urbanista, dr nauk ekonomicznych.

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Architektury CICA, członek Izby Architektów. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Polskiej Rady Architektury, Członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego; 2007-2014 Przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2005-20015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 1996-2006 Partner w firmie architektonicznej Badowski Budzyński Kowalewski Architekci.

1992-1996  Ambasador R. P. w Kenii, Burundi, Rwandzie i Ugandzie oraz stały przedstawiciel w agencjach  ONZ UNEP i UNCHS “Habitat”, Przewodniczący Komitetu Stałych Przedstawicieli (Ambasadorów) UNCHS „Habitat”, członek władz tych Agencji;  1989-1992 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; 1986-1989 adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN; 1982-1986 doradca ONZ d/s planowania przestrzennego.

1972-1973-1981 Generalny Projektant Aglomeracji Warszawskiej,  1961-1971 projektant w biurach stołecznych i praktyka zagraniczna.

1974-2015 Najważniejsza działalność społeczno-zawodowa i doradcza: 1974-81 członek PZPR, 1989-2011 doradca Senatu RP, członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej (do 2007 – likwidacja Rady), wiceprezes SARP (1978-81), oraz Izby Urbanistów. Doradca NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze (1981-1998). Członek Zespołów przygotowujących reformę samorządów terytorialnych w Polsce (1980-1989) i uczestnik „Okrągłego Stołu”.

Udział w międzynarodowych programach badawczych (ekonomiki miast i planowania). Asystentura i wykłady kursowe lub gościnne na Wydziale Architektury PW, w SGH, na UW oraz zagranicznych: University of Richmond i PEN University (USA),  Uniwersytet Catania (Włochy) oraz na Konferencjach Kongresu SCUPAD. Visiting professor Johns Hopkins University (USA) i Visiting Fellow University of Cambridge (Anglia).

Szereg publikacji książkowych i w periodykach specjalistycznych poświęconych urbanistyce, projektowaniu, ekonomice miast i problemom zrównoważonego rozwoju.

Odznaczony m. In. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Warszawy i Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Jan Król
Członek Rady Fundatorów FRDL

Jan Król, polityk, przedsiębiorca, społecznik.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studiował także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1973-81 związany politycznie i zawodowo ze Stowarzyszeniem PAX. Represjonowany w stanie wojennym. W latach 1982-89 związany z Klubem Myśli Politycznej „Dziekania” i ze strukturami „Solidarności”. Wybrany do Sejmu w roku 1989, do 1997 pełni funkcję posła, a potem do 2001 r. Wicemarszałka Sejmu i współprzewodniczącego Zgromadzenia Posłów Sejmu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. W latach 1990 – 1991 pełni funkcję Zastępcy Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego.

Od 2002 roku zajmuje się doradztwem gospodarczym oraz działalnością społeczną, zasiadając w Radach m.in. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji „Instytut Lecha Wałęsy”, BCC, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski oraz Orderem Wielkiego Księcia Gedymina Republiki Litewskiej.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Joanna Regulska
Członkini Rady Fundatorów FRDL

Joanna Regulska, Główny Strateg Globalny i Prorektor do Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis (UC Davis). Do 2015 roku była Profesorem Uniwersytetu Rutgers’a (USA) i jego Wiceprezydentem do Spraw Międzynarodowych i Globalnych. Absolwentka Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Tbilisi, Gruzja.

Twórczyni i dyrektorka, utworzonego w 1989 na Uniwersytecie Rutgers’a programu „Partnerstwo na Rzecz Demokracji Lokalnej”, wspierającego Polskę i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w procesach transformacji ustrojowej.

Członkini wielu rad i komitetów, m.in. Rady Dyrektorów Krajowej Rady do spraw Badań nad Euroazją i Europą Wschodnią, Seattle, USA. Ekspert w sprawach roli kobiet w życiu publicznym.

Kierownik wieloletniego programu badawczego w poświęconego uchodźcom z Abchazji i Południowej Osetii. Autorka licznych publikacji.

Za zasługi dla rozwoju demokracji lokalnej i reform samorządowych została odznaczona przez Prezydenta RP w 1996 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi, w 2004 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2014 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1996 r. Prezydent Uniwersytetu Rutgers’a przyznał jej specjalną Nagrodę za Szczególne Zasługi w Działalności Publicznej w uznaniu jej działalności na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Joanna Staręga-Piasek
Członkini Rady Fundatorów FRDL

Joanna Małgorzata Staręga-Piasek – polski polityk i działacz społeczny, poseł na Sejm I, II i III kadencji, była wiceminister pracy, doradca społeczny Prezydenta RP.

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała stopień doktora. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. Specjalista w dziedzinie pomocy społecznej i problematyki osób niepełnosprawnych.

Od 1991 do 2001 przez trzy kadencje była posłem I, II oraz III kadencji. W rządzie Jerzego Buzka sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki socjalnej.

Była m.in. wiceprzewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Polskiego, członkiem Rady Społecznej przy ministrze właściwym ds. pracy, członkiem Komisji Charytatywnej przy Fundacji im. Stefana Batorego. Współtworzyła ustawę o pomocy społecznej oraz Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Od 1998 roku dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. W latach 2011-2015 doradca społeczny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Małgorzata Fuszara
Członkini Rady Fundatorów FRDL

Socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2015 roku Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Autorka licznych prac i książek poświęconych udziałowi kobiet w polityce i życiu publicznym. Jedna z liderek Kongresu Kobiet.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Wojciech Szczurek
Członek Rady Fundatorów FRDL

Od 1998 roku prezydent Gdyni, prawnik, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 1989 r. współorganizator Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Gdyni. W latach 1989-1994 asesor i sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni. W wyborach na prezydenta Gdyni uzyskuje od wielu lat rekordowe poparcie mieszkańców. Laureat licznych odznaczeń państwowych i zagranicznych.. Współautor książek: "Prawo w portach morskich" i "Działalność gospodarcza gmin w portach morskich". 

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Zarząd

Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do czterech członków: Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu, którzy są powoływani przez Radę Fundatorów. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Obecnie są to:

Cezary Trutkowski
Prezes Zarządu

dr Cezary Trutkowski – konsultant samorządowy i badacz społeczny. Przez 20 lat pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako ekspert Rady Europy wspomagał rozwój samorządów w większości krajów bałkańskich i na Kaukazie. Współpracował także z UNDP, OSCE i Bankiem Światowym oraz z licznymi instytucjami krajowymi przy realizacji wielkich i mniejszych projektów skierowanych do samorządów lokalnych. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu strategicznych dokumentów rozwojowych. Od kilkunastu lat prowadzi badania w zakresie działalności samorządów terytorialnych, kształtowania samorządowych polityk publicznych, kapitału społecznego oraz rozwoju lokalnego. W kilkudziesięciu polskich jednostkach samorządowych realizował badania warunków życia i jakości usług publicznych. Z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej współpracuje od 1999 roku, początkowo jako lider jednego z projektów, potem realizując zadania Dyrektora Programowego, po kilkuletniej przerwie pełniąc rolę doradcy Zarządu FRDL, a obecnie w roli Prezesa Zarządu Fundacji.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Marcin Smala
Wiceprezes Zarządu

Marcin Smala, ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, specjalizacja gospodarka miejska i regionalna. Trener, konsultant. W FRDL od 15 lat realizuje lokalne, regionalne i ogólnopolskie programy i projekty szkoleniowe i doradcze dla administracji publicznej. Poprzednio pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL w Katowicach.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Małgorzata Zielińska
Członkini Zarządu FRDL

Małgorzata Zielińska – specjalistka w zakresie funduszy europejskich, działaczka organizacji pozarządowych. Od 2004 r. zarządza projektami europejskimi, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz w innych instytucjach publicznych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim (zarządzanie oświatą), w Akademii Finansów w Warszawie (zarządzanie ubezpieczeniami) i w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (teoria muzyki). Pracownik m.in. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w latach 2009 -2015) i Narodowego Instytutu Dziedzictwa (w latach 2017- 2019). W Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przed objęciem funkcji w Zarządzie pełniła zadania krajowego koordynatora ds. projektów.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Kolegium Dyrektorów

Kolegium Dyrektorów pełni funkcje doradcze dla Zarządu. W skład kolegium wchodzą dyrektorzy Ośrodków Regionalnych FRDL, którymi obecnie są:

Michał Wójcik
Przewodniczący Kolegium Dyrektorów, Dyrektor Ośrodków w Warszawie i w Łodzi
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Andrzej Banach
Dyrektor Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Agnieszka Migoń
Dyrektorka Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Marlena Moliszewska-Gumulak
Dyrektor ds. rozwoju

Dyrektor ds. rozwoju

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Wojciech Odzimek
Dyrektor Ośrodków w Krakowie i w Rzeszowie
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Magdalena Popławska
Dyrektorka Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Marta Siemieniuk
Dyrektorka Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Iwona Szablewska
Dyrektorka Ośrodka
Zobacz mniej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Zobacz więcej