• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia z Zamówień Publicznych, Budownictwa, Nieruchomości

Szkolenia z Zamówień Publicznych, Budownictwa, Nieruchomości

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka

  • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
  • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
  • Celowość zmian w organizacji ruchu.
  • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
  • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
  • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
  • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,


Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najważniejsze etapy procesu wg Prawa budowlanego i ustaw odrębnych

• Zapoznanie z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami, rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami.
• Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w swojej codziennej pracy.
• Dyskusja w celu zobrazowania najistotniejszych kwestii, omawianych podczas zajęć.

 


 

Plan ogólny i warunki zabudowy – zasady – procedury – praktyka

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadza duże zmiany do systemu planowania przestrzennego, tworząc nową hierarchię aktów planowania przestrzennego, wiążąc je ze strategią rozwoju gminy, a także znacząco rozszerza udział interesariuszy w planowaniu. Całkowicie nowe narzędzia planistyczne, w tym plan ogólny, tryb uproszczony sporządzenia i zmiany planu miejscowego, a w szczególności nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy: terminowość, nowy obszar analizowany, przesłanki - sposób zasadniczy wpłyną na kształt działań organów planistycznych, a także działalność inwestycyjną. Podczas zajęć prześledzimy zmiany przepisów i ich konsekwencje dla dotychczasowej praktyki.


 

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł - praktycznie, z przykładami

Przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego są obwarowane zbiorem szeregu wymagań i obowiązków wskazanych w ustawach czy rozporządzeniach. Często praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie takich postępowań w procedurach poniżej 130 000 zł to spore wyzwanie organizacyjne, które można jednak uprościć. Jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę? Odpowiedź na te pytania to cel proponowanego przez nas szkolenia. Podczas zajęć omówimy procedury zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł i na przykładach wskażemy dobre i nieprawidłowe rozwiązania


Prawo budowlane w 2024 r.

Podczas proponowanych zajęć omówione zostaną zmiany w przebiegu procesu inwestycyjnego po licznych nowelizacjach ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego. Elementem szkolenia jest również omówienie i zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami Prawa budowlanego oraz wprowadzaną cyfryzacją administracyjnego procesu budowlanego.

 


Skuteczna windykacja czynszów z uwzględnieniem kwestii upadłości konsumenckiej

Podczas zajęć nasz Ekspert przedstawi praktyczne mechanizmy służące likwidacji lub zmniejszeniu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiemy m.in. na pytanie jakie przesłanki warunkują egzekucję komorniczą, kiedy szukać innych rozwiązań w dochodzeniu należności od dłużników oraz jaki wpływ na działania windykacyjne ma ustawodawstwo dotyczące upadłości konsumenckiej.

 


Prawo zamówień publicznych dla początkujących. Rejestr umów

Proponowane przez nas dwudniowe spotkanie ma na celu przekazanie uczestnikom w przystępny sposób zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z przepisów prawa. Program ukierunkowaliśmy na osoby początkujące, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, bądź które rozpoczynają pracę w tym zakresie. Uczestnicy dowiedzą się między innymi o:
• aktualnie obowiązujących regulacjach prawnych w przedmiocie zamówień publicznych, 
• zasadach i metodach udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne, 
• jaką role i znaczenie ma poprawienie skonstruowana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


 

Nowy zakres oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. Zmiany od 2023 r. Szkolenie dla sektora bankowego

Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie w dniu 20.01.2023 r. uchwaliła nowy zakres oceny prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego, który wprowadził istotne zmiany dotyczące operatów szacunkowych.

Podczas dwudniowych zajęć, krok po kroku omówimy zagadnienia związane z operatami szacunkowymi, uwzględniając specyfikę sektora bankowego i problemów z tym związanych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia formy warsztatowej w oparciu o przykładowe przedstawione operaty szacunkowe.


Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla zarządów dróg z uwzględnieniem specyfiki branży

Przedmiotem proponowanych zajęć jest omówienie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi z nimi związane. Szkolenie dedykowane jest dla powiatowych i wojewódzkich zarządów dróg oraz dla GDDKiA.

 

 

 


Planowanie przestrzenne po reformie - od czego zacząć?

Podczas dwóch dni zajęć omówimy - krok po kroku - procedury związane z planowaniem przestrzennym w gminie. Szczegółowo przeanalizujemy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o planowaniu przestrzennym z 2023 r. i wskażemy zasady praktycznego stosowania przepisów. Pozwoli to na zdobycie umiejętności w zakresie przygotowywania nowych dokumentów planistycznych.

 

 

Kontakt

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych

tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl