• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia z Zamówień Publicznych, Budownictwa, Nieruchomości

Szkolenia z Zamówień Publicznych, Budownictwa, Nieruchomości

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka

  • Zrozumienie procedur zmiany organizacji ruchu,
  • Wskazanie podstaw zmiany organizacji ruchu,
  • Celowość zmian w organizacji ruchu.
  • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu,
  • Rola uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem,
  • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami,
  • Rola projektanta organizacji ruchu w procesie zmiany organizacji ruchu,


Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najważniejsze etapy procesu wg Prawa budowlanego i ustaw odrębnych

• Zapoznanie z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami, rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami.
• Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w swojej codziennej pracy.
• Dyskusja w celu zobrazowania najistotniejszych kwestii, omawianych podczas zajęć.

 


Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu po reformie planowania przestrzennego

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnień związanych z procedurami wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Prezentowane zagadnienia będziemy popierali licznymi przykładami z praktyki.


Zamówienia publiczne w roku 2022. Zamówienia publiczne nie podlegające przepisom ustawy PZP. Zamówienia poniżej 130 000 zł.

Zamówienia publiczne w roku 2022 to nowy stan prawny, nowe wymagania dotyczące zamówień publicznych. Program szkolenia został przygotowany dla osób, które chcą poznać praktyczna odsłonę procedur zamówień publicznych o mniejszej wartości. Od 1 stycznia 2021 roku jest to kwota 130 000 zł. – dla podmiotów (zamawiającego) publicznego. Jednak nie oznacza to, że realizując postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł ma dowolność w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań. Okazuje się, że są nie tylko w samej ustawie pzp wprowadzone zostały obowiązki i wymagania, które musi znać lub wiedzieć gdzie je szukać osoba przygotowująca i prowadząca takie procedury. „Wiedza w zamówieniach publicznych pomaga. Brak wiedzy czyni procedury zamówień prostym, ale i ryzykownym wydawaniem pieniędzy publicznych.”


Prawo budowlane w 2024 r.

Podczas proponowanych zajęć omówione zostaną zmiany w przebiegu procesu inwestycyjnego po licznych nowelizacjach ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego. Elementem szkolenia jest również omówienie i zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami Prawa budowlanego oraz wprowadzaną cyfryzacją administracyjnego procesu budowlanego.

 


Skuteczna windykacja czynszów

Uczestnicy zdobędą umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach służących likwidacji lub zmniejszeniu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiemy m.in. na pytanie jakie przesłanki warunkują egzekucję komorniczą, kiedy szukać innych rozwiązań w dochodzeniu należności od dłużników oraz jaki wpływ na działania windykacyjne ma zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID 19. Szkolenie doprowadzi do uzyskania aktualnej wiedzy i wspólnego wypracowania najlepszej praktyki w danym czasie i okolicznościach.

 


Prawo zamówień publicznych dla początkujących. Rejestr umów

Proponowane przez nas dwudniowe spotkanie ma na celu przekazanie uczestnikom w przystępny sposób zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z przepisów prawa. Program ukierunkowaliśmy na osoby początkujące, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, bądź które rozpoczynają pracę w tym zakresie. Uczestnicy dowiedzą się między innymi o:
• aktualnie obowiązujących regulacjach prawnych w przedmiocie zamówień publicznych, 
• zasadach i metodach udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne, 
• jaką role i znaczenie ma poprawienie skonstruowana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


 

Nowy zakres oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. Zmiany od 2023 r. Szkolenie dla sektora bankowego

Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie w dniu 20.01.2023 r. uchwaliła nowy zakres oceny prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego, który wprowadził istotne zmiany dotyczące operatów szacunkowych.

Podczas dwudniowych zajęć, krok po kroku omówimy zagadnienia związane z operatami szacunkowymi, uwzględniając specyfikę sektora bankowego i problemów z tym związanych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia formy warsztatowej w oparciu o przykładowe przedstawione operaty szacunkowe.

 

 

Kontakt

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych

tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl