FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualizujemy wiedzę w zakresie zmian w postępowaniu administracyjnym, przegląd orzecznictwa w tym zakresie dla pracowników administracji publicznej. Realizujemy szkolenia m. in. z zakresu praktycznego stosowania KPA, skarg i wniosków, doręczania dokumentów elektronicznych, funkcjonowania e-PUAP. Szkolimy z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów.

Realizujemy szkolenia dedykowane zarówno z aktualnych zmian PZP, szkolenia z tzw. małych zamówień publicznych, sprawozdawczości w zamówieniach oraz warsztaty dla zamawiających, np. dot. elektronizacji w zamówieniach publicznych. Współpracujemy z najlepszymi w Polsce specjalistami w tym zakresie.

Na zlecenie jednostek organizujemy szkolenia dot. prawa pracy, w tym urlopów i wynagrodzeń, funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pomagamy podczas nich opracować najbardziej efektywne zapisy w regulaminach organizacyjnych i regulaminach pracy, zorganizować pracę zdalną. 

Wspólnie z najlepszymi ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych przygotowujemy pracowników jednostek do efektywnej i zgodnej z przepisami pracy z danymi osobowymi. Realizujemy szkolenia i warsztaty dla pracowników, inspektorów ochrony danych osobowych, szkolenia dot. postępowania z dokumentami tradycyjnymi oraz elektronicznymi. 

Realizujemy w formule zamkniętej szkolenia z zakresu przygotowania urzędu do wymogów ustawy o dostępności, organizacji bezpiecznego procesu obsługi klientów, elektronizacji procesów oraz ePUAP, bezpieczeństwa informacji, udostępniania informacji publicznej. 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej, jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Adres e-mail: biuro@frdl-lodz.pl

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

 • Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
 • Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
 • Blisko 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
 • Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
 • Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
 • Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
 • Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
 • Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
 • Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
 • Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

Przeszkoliliśmy ponad 1 700 000 osób.


PONADTO W CIĄGU 30 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA:

 • zorganizowała około 900 konferencji i seminariów,
 • zrealizowała ponad 800 projektów, w tym około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach. Około 480 projektów finansowanych było ze środków unijnych.
 • udzieliła wsparcia doradczego w postaci około 800 usług takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej itp.

Proponowane tematy:

Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

• Zdobycie wiedzy o tym, jak stosować nową ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
• Poznanie standardów prawnych otwierania danych.
• Pozyskanie wiedzy o specyfice trybów zapewniania dostępu do informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 


Kodeks Postępowania Administracyjnego

• Przedstawienie przepisów prawa regulujących tryb postępowania administracyjnego.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie postępowania administracyjnego.
• Przedstawienie stanowiska sądów administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu szkolenia, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne.
• Przedstawienie najnowszych zmian K.p.a. w tym zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są najczęstsze błędy lub zaniechania pracowników organów administracji publicznej, które wpływają na trwałość decyzji administracyjnych oraz jak ich unikać.

 


Nieprawidłowości w organizacji systemu przyjmowania, rozpatrywaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków powszechnych

• Omówienie zasad organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi.
• Omówienie najczęstszych problemów i nieprawidłowości w systemie wewnętrznej organizacji przyjmowania skarg i wniosków oraz prowadzenia postępowań skargowo-wnioskowych.
• Zdobycie lub rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zgodnego z prawem procedowania skarg i wniosków, co ułatwi poruszanie się w tematyce.
• Zdobycie cennych informacji i wskazówek jak zapobiegać nieprawidłowościom procesowym i merytorycznym przy załatwianiu skarg i wniosków.

 


Gospodarka odpadami – procedura wydawania decyzji administracyjnych

 • Poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętność wykorzystywania jej w prowadzonych postępowaniach o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 • Zapoznanie się ze zmianą przepisów dotyczących utraty statusu odpadów.
 • Wskazanie najczęstszych błędów, problemów związanych z procedurą wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz odmową udzielenia zezwolenia/pozwolenia, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji dotyczącej gospodarki odpadami.

   


Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w praktyce - najważniejsze zagadnienia

 • Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zadań i obowiązków GKRPA.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowań o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jako zadania należącego do gmin.
 • Omówienie zasad pracy GKRPA oraz nowelizacje ustawy, w tym ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.
   


Obowiązkowy rejestr umów od lipca 2022 roku a dostęp do informacji publicznej

Pracownicy administracji publicznej, w szczególności jst, mają coraz więcej obowiązków w związku z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dodatkowo, od 8 grudnia 2021 r., obowiązuje nowa ustawa o otwartych danych, która nakłada na jednostki nowy obowiązek prowadzenie rejestru umów a tym samym pojawiają się kolejne problemy w stosowaniu przepisów.

 

 


Zakładowa działalność socjalna pracodawcy samorządowego w 2022 roku

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych, i przydatnych. Dajemy wiedzę, którą mogą Państwo wykorzystać w miejscu pracy. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat, a z proponowaną prowadzącą od wielu lat dlatego wiemy, że to spotkanie zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia działalności socjalnej w samorządzie.


Cyberbezpieczeństwo w instytucji publicznej

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zagadnień związanych z ochroną informacji, w tym danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwem w jednostkach publicznych. Podczas zajęć przedstawimy i zapoznamy uczestników z prawnymi aspektami cyberbezpieczeństwa, metodami dezinformacji i tworzenia fake newsów oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania przykładów ataków socjotechnicznych na instytucje publiczne i zasad ochrony przed takimi sytuacjami.

 


Postępowanie administracyjne z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych w praktyce

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które swym zakresem obejmuje zarówno omówienie aktualnych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem najnowszych zmian, jak i wskazanie pojawiających się problemów, błędów oraz wątpliwości w interpretacji i stosowaniu przepisów. Szkolenie ma na celu przybliżenie procedur postępowania administracyjnego, w tym zasad dotyczących e-doręczeń po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych. W ramach spotkania zostaną omówione zasady procesowe w k.p.a., a także praktyczne problemy, wynikające z ich nieznajomości.

 


Dostęp do informacji publicznej w praktyce

♦ Zapraszamy do organizacji szkolenia, którego celem będzie przestawienie aktualnych trendów w praktyce stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej.
♦ Przedstawione zostaną najczęstsze trudności związane ze stosowanie ustawy jak kwestia wniosków masowych i paraliżu pracy urzędu.
♦ W ramach szkolenia uczestnicy poznają praktyczne zasady rozpoznawania wniosków do dostęp do informacji publicznej dzięki czemu unikną w przyszłości uchylania decyzji przez organy II instancji i sądy.
♦ Szkolenie poprowadzi ekspert FRDL, doświadczony praktyk, były wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego.Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w Urzędzie

Podczas proponowanego szkolenia omówimy zasady prowadzenia dokumentacji w urzędzie zarówno w systemie tradycyjnym (papierowym) jak również tradycyjnym, przy wsparciu systemów elektronicznych a także wyłącznie elektronicznego obiegu. Takie ujęcie tematu pozwoli podsumowanie istoty każdego z tych systemów jak również wskazanie wad i zalet ich stosowania oraz umożliwi przygotowanie się do nieuchronnych zmian w tym zakresie.

 


Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa i praktyki

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych ekspertowi prowadzącemu spotkanie. Celem szkolenia jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów.
CELE I KORZYŚCI:
• zapoznanie uczestników z praktyką Prezesa UODO i sądów administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej,
• interpretacja przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia,
• usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.


Fundusze UE w perspektywie 2021-2027 na klimat i środowisko ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład to nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i rozwijające się społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. Wprowadza ona szereg rozwiązań, które mają wpływ na podział środków unijnych pochodzących z Wieloletnich Ram Finansowych, mechanizmu Next Generation EU oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W trakcie szkolenia zostaną omówione założenia polityki klimatycznej i środowiskowej UE, źródła finansowania projektów w krajach członkowskich oraz planowane działania z tego zakresu w Krajowych i Regionalnych Programach Operacyjnych oraz w Krajowym Planie Odbudowy, w tym komponetntu RePowerEU. Szkolenie kierowane jest zarówno do instytucji zarzadzających i pośredniczących jak i do aplikujących o środki. Instytucjom zarzadzającym pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu polityki klimatycznej i środowiskowej UE oraz przygotować się do odpowiedzi na pytania potencjalnych beneficjentów; aplikującym pozwoli na samodzielne przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla projektów z obszaru klimatu i środowiska.


Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – dotacje i pożyczki UE na projekty

Pod koniec 2023 roku zmieniony Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską i przyjęty przez Radę UE. Należy więc spodziewać się przyspieszenia w zakresie naborów wniosków i realizacji projektów z tych środków. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy najbardziej aktualne oraz najważniejsze dla potencjalnych wnioskodawców kwestie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Skupimy się na możliwości dofinansowania projektów tymi środkami, które jeszcze nie zostały rozdysponowane w formie zaliczek. Przekażemy informacje dotyczące naborów aktualnych na dzień szkolenia i harmonogramu naborów na bieżący rok. Uczestnicy zajęć po szkoleniu będą mieć szerszy przegląd dostępnych możliwości, na co uzyskać wsparcie w ramach KPO.


Kodeks Postępowania Administracyjnego. Warsztaty dla wydziałów komunikacji

Szkolenie ukierunkowane jest na kompleksowe przeanalizowanie zasad stosowania z KPA przez Wydziały Komunikacji Starostw Powiatowych i Miast na Prawach Powiatu. Podczas zajęć kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego i nowych zasad doręczenia elektronicznego z uwzględnieniem specyfiki pracy Wydziałów Komunikacji. Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy, będą także poparte licznymi przykładami, a po każdym module uczestnicy rozwiążą praktyczne przypadki, przygotowane w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.


Jak realizować i rozliczyć zadanie publiczne

Cele i korzyści:
• Omówienie procedury otwartych konkursów ofert, w tym stosowania druków ofert, umów i sprawozdań;
• Przekazanie praktycznych informacji przydatnych przy rozliczaniu zadań, w tym dot. dokumentacji zadania, ponoszenia wydatków czy wkładu własnego,
• Wyjaśnienie problematycznych kwestii występujących przy rozliczaniu zadań, takich jak zmiany w kosztorysie czy zwroty dotacji;
• Poznanie wymów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności stosowanych przy zlecaniu zadań.


Działalność spółki komunalnej z perspektywy oceny audytora - wnioski na przyszłość

Cele i korzyści:
Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przekazanie informacji na temat oceny sposobu funkcjonowania spółek komunalnych utworzonych przez JST. Przeanalizujemy ryzyka w obszarze realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego przez utworzone spółki komunalne. Przedstawimy konkretne zagadnienia, które dotyczą obszarów realizacji zadań na poszczególnych szczeblach JST, zwracając uwagę w szczególności na odmienności w funkcjonowaniu spółki powiatowej, w tym na zagadnienia prezentacji kosztów i wyników spółki. Wyjaśnimy też jak powinien wyglądać nadzór właścicielski nad spółkami przez rady nadzorcze i organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o przedstawione nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.


Realizacja i rozliczanie projektu EFS+ na przykładach

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy jak prawidłowo wdrażać i rozliczać projekt EFS+ na bazie doświadczeń minionej i obecnej perspektywy.
• Wskażemy obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.
• Przedstawimy wymogi w zakresie finansowo-księgowym oraz w zakresie informacyjnym i promocyjnym projektu.
• Omówimy kwestie zatrudniania personelu w projektach i prowadzenia ewidencji czasu pracy.
• Wyjaśnimy zasady kontroli projektu i obowiązki związane z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu.
• Wskażemy najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości przy realizacji projektu EFS+.


Standardy ochrony małoletnich w podmiotach medycznych. Zadania, obowiązki i odpowiedzialność osoby zarządzającej w zakresie opracowania i wdrożenie procedur

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie „Lex Kamilek” nakłada na wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci, obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Upoważnia także wiele instytucji do kontroli, czy takie rozwiązania zostały wprowadzone, a za niespełnienie wymogów grożą kary grzywny, ograniczenia a w niektórych sytuacjach nawet pozbawienia wolności.
Przepisy prawa stanowią, iż standardy ochrony małoletnich w określonym przez ustawodawcę terminie, muszą wprowadzić między innymi również podmioty medyczne, jeśli prowadzą działalność związaną z leczeniem małoletnich. Pracownicy systemu ochrony zdrowia odgrywają szczególną rolę w poprawie jakości życia dzieci, a poprzez identyfikację czynników ryzyka mogą niejednokrotnie być jedyną szansą na zidentyfikowanie sytuacji krzywdzenia dzieci i podjęcie interwencji.
Standardy, wdrażane w placówce medycznej, powinny być dostosowane do jej specyfiki i odpowiadać na potrzeby dzieci-pacjentów, ich rodziców/opiekunów oraz całego personelu – zarówno osób wykonujących zawody medyczne, innych specjalistów, jak i administracji i personelu pomocniczego. Standardy te porządkują i doprecyzowują zasady, których przyjęcie sprawia, że dana instytucja jest bezpieczna dla dzieci, a jej personel potrafi zidentyfikować sytuacje, stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne.


Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie sygnalistów

Sejm 23 maja 2024 r. uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Wśród najważniejszych zmian jakie pojawiły się w ustawie znalazło się rozszerzenie katalogu naruszeń prawa, czyli działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, które obligatoryjnie będą stanowić zakres przedmiotowy procedur zgłaszania nieprawidłowości. Nowa ustawa określa także, że sygnalistą będzie mógł zostać zarówno pracownik – niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy, jak i były pracownik, funkcjonariusz, żołnierz zawodowy, zleceniobiorca, stażysta czy wolontariusz.
Na szkoleniu omówimy do jakich zmian powinniśmy się przygotować lub zweryfikować wcześniej podjęte działania pod kątem nowej ustawy o sygnalistach, aby stworzyć bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń przy zachowaniu ochrony tożsamości osób zgłaszających. Odpowiemy także na kluczowe pytania:
• Jak zaimplementować nowe obowiązki związane z ochroną danych w okresie przejściowym?
• Jak traktować zgłoszenia anonimowe?
• Jakie procedury wprowadzić, które zapewniają ochronę tożsamości sygnalisty?
• Czy dokument Polityka ochrony sygnalisty jest obowiązkowy i dla jakich podmiotów zobowiązanych?
• Jakie sankcje za naruszenie przepisów przewiduje nowa ustawa?