• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia oświatowe

Szkolenia Oświatowe

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Rozliczenie dotacji oświatowej. Kompendium wiedzy dla podmiotów dotowanych

  • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów. Wskażemy jakie są warunki otrzymania dotacji, a także zasady jej wydatkowania.
  • Podpowiemy jak prawidłowo sformułować zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej.
  • Omówimy przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych, podpowiemy jakie warunki muszą spełnić, aby zostały rozliczone w ramach dotacji wydatki na wynagrodzenia, w tym kadry zarządzającej, środki trwałe, usługi, szkolenia, remonty, WWR, kształcenie specjalne.

 

 


Profesjonalizm dyrektora w realizacji zadań organizacyjnych, kierowniczych, przewodniczącego rady pedagogicznej i przełożonego służbowego pracowników

 

Dyrektor szkoły /placówki oświatowej w pełnieniu funkcji odpowiada za szeroki aspekt działań, których nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków oraz zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

 

 

 


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - wsparcie uczniów i nauczycieli po okresie pandemii i powrocie do nauki stacjonarnej

W trackie zamkniętego szkolenia usystematyzujemy wiedzę o obowiązujących podstawach prawnych i zasadach organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym działań kierowniczych dotyczących procesu wspomagania rozwoju uczniów i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej.

 

 

 


Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

W trakcie zamkniętego szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się z warunkami, które mają wpływ na efektywne uczenie i funkcjonowanie nastolatka ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Dodatkowo nasz ekspert wskaże jakie obowiązki i jakie zadania ma wykonać nauczyciel podczas pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Zaprezentujemy również jakie działania podjąć, aby skutecznie wspierać potencjał nastolatka ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

 

 


 


Jak przygotować się do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w 2024 r. w jednostkach oświatowych? Organizacja prac, dokumentacja i przykładowe zapisy, najczęstsze problemy i nieprawidłowości

Podczas zajęć prowadząca, wieloletnia księgowa, doskonale znająca specyfikę jst i jednostek oświatowych, przedstawi aktualne wymogi prawa dotyczące właściwego przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, poparte licznymi przykładami w zakresie:terminów, metod i częstotliwości inwentaryzacji - zaprezentowane będą czynności niezbędne w celu prawidłowego przygotowania się do inwentaryzacji, jej przeprowadzenia i rozliczenia, także w przypadku uwzględnienia struktury CUW,zasad inwentaryzowania środków trwałych, wyposażenia, składników obcych, aktywów pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, wartości niematerialnych i prawnych oraz zasobów bibliotecznych,rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, możliwości przy ujmowaniu wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych, stosowania kompensat czy dokumentowania postępowania poinwentaryzacyjnego.

 

 


Trudne i prowokacyjne zachowania uczniów: jak sobie z nimi radzić?

W trakcie zamkniętego szkolenia, uczestnicy poznają rodzaje trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów oraz dowiedzą się co uczeń chce powiedzieć swoim zachowaniem i co ono oznacza dla grupy.

 

 

 

 


TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o najnowsze technologie

W trakcie zamkniętego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy dot. warunków, zasad i strategii efektywnej pracy edukacyjnej z wykorzystaniem narzędzi i zasobów technologii cyfrowych. Dodatkowo zwrócimy uwagę na kwestie bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych i zagrożeń związanych z niebezpiecznymi treściami dostępnymi w sieci.

 

 

 


Jak pomagać uczniom w kształtowaniu poczucia własnej wartości? Elementy tutoringu w pracy nauczyciela

Cele i Korzyści
• wzbogacenie wiedzy nauczycieli traktującej o efektywnym kształtowaniu
• poczucia własnej wartości u uczniów;
• wyposażenie nauczycieli w praktyczne sposoby budowania poczucia
• własnej wartości z wykorzystaniem elementów tutoringu;
• wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o praktyczne ćwiczenia i
• scenariusze zajęć kształtujące poczucie własnej wartości u uczniów.

 

 


Mowa nienawiści w Internecie - jak jej przeciwdziałać

Wykład dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół średnich, nauczycieli oraz dla rodziców- o tym jak chronić przed cyberprzemocą dzieci i młodzież. Wykłady wspierane -w wyjątkowych przypadkach- udziałem zaproszonych sędziów , prawników czy policjantów. Zaproś nas do swoich szkół, gdzie przeprowadzimy lekcję Hejt-STOP. Wykład dla jednej szkoły trwa od 45 min – do 1,5 godz. W ciągu dnia odwiedzimy 3-4 szkoły w Twojej gminie/mieście/powiecie.

 


Profilaktyka narkotykowa - praktyczny kontakt z problemem

Celem szkolenia jest merytoryczne oraz praktyczne wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz przygotowanie do właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń poprzez doskonalenie zawodowe kadr. Proponowana tematyka szkolenia ma na celu przyczynić się do stworzenia sprawnie funkcjonującej, profesjonalnej i nowoczesnej kadry skutecznie podejmującej wyzwania XXI wieku. Pomoże to sprostać wymogom zmieniającego się otoczenia poprzez uzupełnienie i podniesienie dotychczasowej wiedzy i umiejętności.

 

 

 


Zamówienia publiczne na wyżywienie w szkołach i placówkach oświatowych

Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych związane z wyżywieniem dzieci obwarowane są szeregiem wymagań i obowiązków wskazanych w ustawach czy rozporządzeniach. Często praktyczne przygotowanie i przeprowadzenie takich postępowań w procedurach do i powyżej 130 000 zł to wyzwanie organizacyjne.
Podczas proponowanego szkolenia omówimy procedury zamówień publicznych na wyżywienie realizowane poprzez usługę cateringu lub zakup artykułów spożywczych, żywności do stołówki. Podpowiemy jak prawidłowo przygotować postępowanie, na co zwrócić szczególną uwagę. Prowadzący przedstawi istotne kwestie związane z przygotowaniem postępowania, zasadami opisu przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert, projektem umowy oraz wskaźnikami waloryzacji.

 

 

 


Kontakt

Katarzyna Siwierska