• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia oświatowe

Szkolenia Oświatowe

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Rozliczenie dotacji oświatowej. Kompendium wiedzy dla podmiotów dotowanych

  • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów. Wskażemy jakie są warunki otrzymania dotacji, a także zasady jej wydatkowania.
  • Podpowiemy jak prawidłowo sformułować zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej.
  • Omówimy przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych, podpowiemy jakie warunki muszą spełnić, aby zostały rozliczone w ramach dotacji wydatki na wynagrodzenia, w tym kadry zarządzającej, środki trwałe, usługi, szkolenia, remonty, WWR, kształcenie specjalne.

 

 


Profesjonalizm dyrektora w realizacji zadań organizacyjnych, kierowniczych, przewodniczącego rady pedagogicznej i przełożonego służbowego pracowników

 

Dyrektor szkoły /placówki oświatowej w pełnieniu funkcji odpowiada za szeroki aspekt działań, których nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków oraz zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

 

 

 


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - wsparcie uczniów i nauczycieli po okresie pandemii i powrocie do nauki stacjonarnej

W trackie zamkniętego szkolenia usystematyzujemy wiedzę o obowiązujących podstawach prawnych i zasadach organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym działań kierowniczych dotyczących procesu wspomagania rozwoju uczniów i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej.

 

 

 


Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

W trakcie zamkniętego szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się z warunkami, które mają wpływ na efektywne uczenie i funkcjonowanie nastolatka ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Dodatkowo nasz ekspert wskaże jakie obowiązki i jakie zadania ma wykonać nauczyciel podczas pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Zaprezentujemy również jakie działania podjąć, aby skutecznie wspierać potencjał nastolatka ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera.

 

 


Przygotowanie członków komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji 2022/2023

W trakcie zamkniętego szkolenia uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą obowiązków niezbywalnych nałożonych na kierownika jednostki i głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji, a w szczególności przygotowania członków komisji inwentaryzacyjnej do pełnienia wyznaczonych ról. Zaprezentujemy m.in. przykładową dokumentację oraz zakres czynności niezbędny w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia się z obowiązków nałożonych na członków komisji, z uwzględnieniem aspektów związanych z pracą zdalną, czy sytuacją, kiedy to prowadzenie rachunkowości zostało powierzone Centrom Usług Wspólnych (CUW). Podczas szkolenia omówione też będą kwestie związane z tworzeniem dokumentacji przez zespoły spisowe, a w szczególności z poprawnym wypełnianiem arkuszy i dokonywaniem w nich poprawek czy sprawozdań cząstkowych.

 

 


Trudne i prowokacyjne zachowania uczniów: jak sobie z nimi radzić?

W trakcie zamkniętego szkolenia, uczestnicy poznają rodzaje trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów oraz dowiedzą się co uczeń chce powiedzieć swoim zachowaniem i co ono oznacza dla grupy.

 

 

 

 


TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o najnowsze technologie

W trakcie zamkniętego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy dot. warunków, zasad i strategii efektywnej pracy edukacyjnej z wykorzystaniem narzędzi i zasobów technologii cyfrowych. Dodatkowo zwrócimy uwagę na kwestie bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych i zagrożeń związanych z niebezpiecznymi treściami dostępnymi w sieci.

 

 

 


Jak pomagać uczniom w kształtowaniu poczucia własnej wartości? Elementy tutoringu w pracy nauczyciela

Cele i Korzyści
• wzbogacenie wiedzy nauczycieli traktującej o efektywnym kształtowaniu
• poczucia własnej wartości u uczniów;
• wyposażenie nauczycieli w praktyczne sposoby budowania poczucia
• własnej wartości z wykorzystaniem elementów tutoringu;
• wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o praktyczne ćwiczenia i
• scenariusze zajęć kształtujące poczucie własnej wartości u uczniów.

 

 


Mowa nienawiści w Internecie - jak jej przeciwdziałać

Wykład dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół średnich, nauczycieli oraz dla rodziców- o tym jak chronić przed cyberprzemocą dzieci i młodzież. Wykłady wspierane -w wyjątkowych przypadkach- udziałem zaproszonych sędziów , prawników czy policjantów. Zaproś nas do swoich szkół, gdzie przeprowadzimy lekcję Hejt-STOP. Wykład dla jednej szkoły trwa od 45 min – do 1,5 godz. W ciągu dnia odwiedzimy 3-4 szkoły w Twojej gminie/mieście/powiecie.

 


Profilaktyka narkotykowa - praktyczny kontakt z problemem

Celem szkolenia jest merytoryczne oraz praktyczne wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz przygotowanie do właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń poprzez doskonalenie zawodowe kadr. Proponowana tematyka szkolenia ma na celu przyczynić się do stworzenia sprawnie funkcjonującej, profesjonalnej i nowoczesnej kadry skutecznie podejmującej wyzwania XXI wieku. Pomoże to sprostać wymogom zmieniającego się otoczenia poprzez uzupełnienie i podniesienie dotychczasowej wiedzy i umiejętności.

 


Kontakt

Katarzyna Siwierska