FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla pracowników działów finansów Jednostek Sektora Finansów Publicznych.

Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami organizacyjnymi w tematach dot. zarządzania finansami samorządowymi, praktyczną realizacją zapisów ustawy o finansach publicznych, planowaniu budżetu jednostki, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, sprawozdawczości i wielu innych tematach. Polecamy szkolenia dot. podatków i opłat lokalnych, monitorowaniu i egzekucji zaległości podatkowych oraz problematyki podatku VAT.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Adres e-mail: biuro@frdl-lodz.pl

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

 • Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
 • Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
 • Blisko 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
 • Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
 • Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
 • Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
 • Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
 • Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
 • Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
 • Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

Przeszkoliliśmy ponad 1 700 000 osób.


PONADTO W CIĄGU 30 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA:

 • zorganizowała około 900 konferencji i seminariów,
 • zrealizowała ponad 800 projektów, w tym około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach. Około 480 projektów finansowanych było ze środków unijnych.
 • udzieliła wsparcia doradczego w postaci około 800 usług takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej itp.

Proponowane tematy:

 


 

Egzekucja podatków i opłat w 2023 roku

 • Omówimy, jak uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego wierzyciel ma obowiązek przesyłać tytuły wykonawcze do naczelnika urzędu skarbowego, ponadto przedstawimy wzór tytułu wykonawczego obowiązujący w Aplikacji e-TW.
 • Zweryfikujemy, jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sprawdza się w praktyce.
 • Na przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień.
 • Wskażemy, które zmiany sprawiają najwięcej kłopotów wierzycielom.


Środki trwałe oraz wartości niematerialnie i prawne w 2023 roku

 • Omówione kwestii związanych z szeroko rozumianą gospodarką składnikami majątkowymi jednostki, w tym zasadami wyceny, prowadzeniem ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz obowiązkiem znakowania środków trwałych.
 • Pogłębienie wiadomości z zakresu nabywania i powierzania składników majątkowych.
 • Poznanie zasad, o których należy pamiętać przy dokonywaniu remontów, konserwacji i ulepszenia składników aktywów jednostki, oraz metod ich umarzania i amortyzacji.Inwentaryzacja 2023/2024 r. i gospodarka majątkiem w jst i jednostkach podległych

• Uzyskanie wiedzy jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować?
• Wskazanie najczęstszych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji. Poznanie konsekwencji za nieprawidłowości, powstałe w trakcie inwentaryzacji.
• Przedstawienie wybranych zagadnień w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

 


Zmiany oraz bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych w jst

• Zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami.
• Podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych i z zakresu operacji finansowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości wynikające m.in. z protokołów NIK i RIO.
• Poznanie specyficznych zasad dotyczących sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań.
• Zdobycie wiedzy kiedy, w jaki sposób i do jakich podmiotów należy przekazać sprawozdania po zmianach w tym zakresie.

 


System Besti@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Warsztaty praktyczne

Proponujemy Państwu udział w dwudniowych praktycznych warsztatach on-line, podczas których uczestnicy zapoznają się z możliwościami programu BeSTI@ w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych, wprowadzania zmian w budżecie oraz przygotowywania, analizowania i ewidencjonowania Wieloletnich Planów Finansowych.

 

 

 


Faktury i e-faktury oraz kasy rejestrujące z uwzględnieniem najnowszych zmian

Tematyka faktur i kas rejestrujących w jsfp budzi wciąż wiele problemów i wątpliwości, a służby podatkowe w jednostkach administracji publicznej nadal popełniają licznie błędy. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu z tego zakresu, podczas którego omówimy najczęściej występujące nieprawidłowości, wskażemy właściwe postępowanie oraz odpowiemy na zadawane pytania dotyczące faktur, e-faktur oraz kas rejestrujących.
 


Krajowy System e-Faktur (KSeF) w 2024 r. - obowiązkowe faktury ustrukturyzowane w sektorze finansów publicznych - przygotowanie do wdrożenia

Proponujemy Państwu organizacje szkolenia dedykowanego, które w praktyczny sposób przygotuje do wdrożenia w urzędzie i jednostkach organizacyjnych obowiązkowego fakturowania ustrukturyzowanego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Wdrożenie stosowania KSeF to swoista rewolucja na gruncie przepisów o fakturowaniu. Wiele rozwiązań, które są przyjęte i aktualnie stosowane będzie wymagało dogłębnej analizy w celu wprowadzenia zmian zarówno w systemach finansowo-księgowych jak i zasadach wystawiania i obiegu faktur. Proponowane szkolenie przeprowadzi Państwa przez proces wdrożenia. Przed jego przeprowadzeniem przyjrzymy się programom księgowym używanym w Państwa instytucji. Przeanalizujemy problemy pojawiające się przy ich dostosowywaniu do nowego systemu. Prowadząca odniesie się do sytuacji i trudności w Państwa placówkach i jednostkach podległych, by wypracować jednakowy, prawidłowy i spójny sposób postępowania oraz pracy z tworzonymi i otrzymywanymi dokumentami. W razie potrzeby dostosuje program zajęć do sytuacji w instytucji.


Zmiany w egzekucji administracyjnej wchodzące w życie od 25 marca 2024 r. oraz niektóre bieżące problemy wierzycieli przed i w toku postępowania egzekucyjnego.

Podczas szkolenia:
• Poznasz doprecyzowane zasady stosowania KPA do działań przedegzekucyjnych wierzyciela.
• Dowiesz się jak zmieniły się zasady wyliczania kwoty zaległości obligującej wierzyciela do zainicjowania działań przedegzekucyjnych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
• Poznasz wyniki ostatnich kontroli NIK dot. skuteczności realizacji dochodów własnych przez gminy w zakresie m.in. nieprawidłowości w podejmowaniu działań informacyjnych , terminowości wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.
• Poznasz nowe wzory TW i nowe dane w tytułach wykonawczych oraz dowiesz się czy i do kiedy można będzie stosować „stare” wzory TW?
• Poznasz kolejne zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia oraz zmiany dot. zasad wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego.
• Dowiesz się jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie kosztów egzekucyjnych – ustalaniu opłaty manipulacyjnej.
• Poznasz nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego, nowe elementy w wezwaniu i oświadczeniu zobowiązanego dotyczącym wyjawienia majątku i źródeł dochodu.