FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla pracowników działów finansów Jednostek Sektora Finansów Publicznych.

Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami organizacyjnymi w tematach dot. zarządzania finansami samorządowymi, praktyczną realizacją zapisów ustawy o finansach publicznych, planowaniu budżetu jednostki, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, sprawozdawczości i wielu innych tematach. Polecamy szkolenia dot. podatków i opłat lokalnych, monitorowaniu i egzekucji zaległości podatkowych oraz problematyki podatku VAT.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Adres e-mail: biuro@frdl-lodz.pl

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

 • Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
 • Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
 • Blisko 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
 • Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
 • Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
 • Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
 • Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
 • Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
 • Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
 • Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

Przeszkoliliśmy ponad 1 700 000 osób.


PONADTO W CIĄGU 30 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA:

 • zorganizowała około 900 konferencji i seminariów,
 • zrealizowała ponad 800 projektów, w tym około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach. Około 480 projektów finansowanych było ze środków unijnych.
 • udzieliła wsparcia doradczego w postaci około 800 usług takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej itp.

Proponowane tematy:

 


Egzekucja podatków i opłat w 2024 roku

25 marca 2024 r. wejdzie w życie wiele zmian przepisów regulujących egzekucję podatków, opłat i należności publicznoprawnych. Nowelizacji ulega nie tylko ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ale także pojawią się nowe przepisy wykonawcze normujące egzekucję, prowadzoną przez wierzycieli w osobach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy zarządów związków międzygminnych. Zaczną obowiązywać także nowe wzory dokumentów, a wśród nich nowy wzór tytułu wykonawczego.
Zmianie ulegną zarówno postępowanie przedegzekucyjne, jak i sama egzekucja. Upomnienia, tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, kolejne tytuły wykonawcze, obowiązki wierzyciela w trakcie egzekucji, to tylko niektóre zagadnienia, które się zmienią, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert wyjaśni wskazane powyżej aktualizacje przepisów i pomoże się do nich przygotować. Wskaże skąd czerpać informacje, do jakich sprawdzonych rozwiązać sięgać, aby jak najskuteczniej w 2024 roku egzekwować zaległości. Zajęcia poprowadzi ekspertka - praktyk, konsultant i wykładowca RIO, szkoląca służby podatkowe od wielu lat, m. in. z egzekucji, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu.


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych sektora finansów publicznych

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zasad obowiązujących w zakresie ewidencji, wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach i ich organizacyjnych sektora publicznego, wynikających z prawa bilansowego z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości, obowiązujących w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej.
Nasze zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny, wykład będzie połączony z praktyką, opartą na przykładach w zakresie rozliczania i księgowania.Inwentaryzacja 2023/2024 r. i gospodarka majątkiem w jst i jednostkach podległych

• Uzyskanie wiedzy jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować?
• Wskazanie najczęstszych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji. Poznanie konsekwencji za nieprawidłowości, powstałe w trakcie inwentaryzacji.
• Przedstawienie wybranych zagadnień w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

 


Zmiany oraz bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych w jst

• Zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami.
• Podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych i z zakresu operacji finansowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości wynikające m.in. z protokołów NIK i RIO.
• Poznanie specyficznych zasad dotyczących sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań.
• Zdobycie wiedzy kiedy, w jaki sposób i do jakich podmiotów należy przekazać sprawozdania po zmianach w tym zakresie.

 


System Besti@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Warsztaty praktyczne

Proponujemy Państwu udział w dwudniowych praktycznych warsztatach on-line, podczas których uczestnicy zapoznają się z możliwościami programu BeSTI@ w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych, wprowadzania zmian w budżecie oraz przygotowywania, analizowania i ewidencjonowania Wieloletnich Planów Finansowych.

 

 

 


Faktury i e-faktury oraz kasy rejestrujące z uwzględnieniem najnowszych zmian

Tematyka faktur i kas rejestrujących w jsfp budzi wciąż wiele problemów i wątpliwości, a służby podatkowe w jednostkach administracji publicznej nadal popełniają licznie błędy. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu z tego zakresu, podczas którego omówimy najczęściej występujące nieprawidłowości, wskażemy właściwe postępowanie oraz odpowiemy na zadawane pytania dotyczące faktur, e-faktur oraz kas rejestrujących.
 


Zmiany w egzekucji administracyjnej wchodzące w życie od 25 marca 2024 r. oraz niektóre bieżące problemy wierzycieli przed i w toku postępowania egzekucyjnego.

Podczas szkolenia:
• Poznasz doprecyzowane zasady stosowania KPA do działań przedegzekucyjnych wierzyciela.
• Dowiesz się jak zmieniły się zasady wyliczania kwoty zaległości obligującej wierzyciela do zainicjowania działań przedegzekucyjnych i wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
• Poznasz wyniki ostatnich kontroli NIK dot. skuteczności realizacji dochodów własnych przez gminy w zakresie m.in. nieprawidłowości w podejmowaniu działań informacyjnych , terminowości wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych.
• Poznasz nowe wzory TW i nowe dane w tytułach wykonawczych oraz dowiesz się czy i do kiedy można będzie stosować „stare” wzory TW?
• Poznasz kolejne zmiany w zakresie przedawnienia kosztów upomnienia oraz zmiany dot. zasad wystawiania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego.
• Dowiesz się jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie kosztów egzekucyjnych – ustalaniu opłaty manipulacyjnej.
• Poznasz nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego, nowe elementy w wezwaniu i oświadczeniu zobowiązanego dotyczącym wyjawienia majątku i źródeł dochodu.


Elektroniczne tytuły wykonawcze oraz elektroniczne zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Aktualne wzory obowiązujące od 25 marca 2025r., poprawne wypełnianie i przekazywanie e-tw i e-zw do organów egzekucyjnych.

Cele i korzyści:
• Poznanie najnowszych przepisów związanych z elektronicznym tytułem wykonawczym i elektronicznym zawiadomieniem wierzyciela, kierowanymi do organów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym – nowe wzory TW obowiązujące od 25 marca 2024 r.
• Nabycie wiedzy o okresie przejściowym, kiedy będzie możliwość stosowania „starych” i „nowych” wzorów TW.
• Zapoznanie ze zmianami w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które obowiązują od 25 marca 2024 r.


Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów

• Sektor finansów publicznych charakteryzuje się bardzo specyficznymi zasadami funkcjonowania. Kierownicy i pracownicy jednostek sektora finansów publicznych niejednokrotnie mają problem z odnalezieniem się w gąszczu charakterystycznych zasad tego sektora, a przecież ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie.

 

 


Klasyfikacja budżetowa

Cele i korzyści:
Celem proponowanego szkolenia jest przedstawienie prawidłowego funkcjonowania klasyfikacji budżetowej. Księgowi urzędu oraz jednostek podległych będą mieli okazję zapoznać się oraz ugruntować wiedzę dot. kluczowych paragrafów klasyfikacji.
• Potwierdzą, czy prawidłowo umiejscawiają dochody i wydatki jednostki w działach i rozdziałach, również w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
• Upewnią się czy właściwie stosują paragrafy klasyfikacji budżetowej zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, szczególnie tych inwestycyjnych, gdzie ważne są również dodatkowe paragrafy związane z wydatkowaniem środków inwestycyjnych pochodzących z np. Rządowego Funduszu Polski Ład.
• Przedyskutują oraz opracują wspólne rozwiązania obowiązujące urząd i jednostki podległe.
• Zapoznają się z przykładami dobrych praktyk oraz poznają wyniki kontroli RIO i NIK oraz ujawniane w nich najczęstsze błędy.


Rozlicznie i prowadzenie ewidencji księgowej projektu dofinansowanych ze środków UE – wymogi wynikające z przepisów krajowych i UE z uwzględnieniem zmian.

Cele i korzyści:
Szkolenie przygotuje do prawidłowego rozliczenia finansowego projektów dofinansowanych z UE. Wszyscy uczestnicy w instytucji będą wiedzieli jak prawidłowo stosować przepisy i wytyczne z zakresu rozliczania projektów:
• sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu
• prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
• kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania projektu.