Przygotowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2020 przez przedsiębiorców

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie na temat prawidłowego sporządzania za pośrednictwem BDO sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi przez

 • podmiot odbierający odpady,
 • prowadzącego PSZOK,
 • podmiot prowadzący zbieranie odpadów stanowiących frakcje odpadów komunalnych.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie zasad i możliwości sporządzania przez użytkowników sprawozdań o odpadach komunalnych w systemie BDO, dołączania pełnomocnictw oraz innych dokumentów.
 • Szczegółowe omówienie (na przykładzie) sporządzania rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady za pośrednictwem konta w BDO.
 • Szczegółowe omówienie (na przykładzie) sporządzania sprawozdania przez podmiot prowadzący PSZOK.
 • Przedstawienie w praktyczny sposób zasad obliczania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • Zdobycie i pogłębienie wiedzy nt. prawidłowego sporządzania sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań o odpadach komunalnych za pośrednictwem BDO, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwestie problemowe:

 • Uprawnienia użytkownika głównego i pośredniego, osoby uprawnione do składania sprawozdania, posiadanie pełnomocnictwa i obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
 • Jakie dane RIPOK-i i inni posiadacze odpadów powinni przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne.
 • Sporządzenie sprawozdania zerowego.
 • Terminy składania sprawozdań za pośrednictwem BDO.
 • Wysłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO.
 • Wezwanie do złożenia korekty i sposób jej sporządzenia (termin, sposób komunikacji z urzędem i składania korekt).

2. Sporządzanie rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady za pośrednictwem konta w BDO - na przykładzie:

 • Zakres danych podawanych w sprawozdaniu, odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji.
 • Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane i przekazane do recyklingu.
 • Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (problemy z identyfikacją).
 • W jaki sposób wykazać przekazanie odpadów osobom fizycznym lub odzysk poza instalacjami?
 • Pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych (191212 – podział na 2 frakcje).
 • W jaki sposób dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarte były lub rozwiązane umowy na odbieranie odpadów komunalnych?

3. Obliczanie wymaganych poziomów za 2020 r.:

 • Obliczanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych (przykład obliczania). Kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia.
 • Obliczanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 • Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, obliczanie Uo.

4. Sporządzanie sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK oraz innych podmiotów zbierających odpady komunalne (art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – na przykładzie:

 • Omówienie zakresu sprawozdań sporządzanych przez podmiot prowadzący PSZOK oraz inne podmioty, o których mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Podmioty obowiązane do składania sprawozdań.
 • Uzupełnienie sprawozdania rocznego przez podmiot prowadzący PSZOK.
 • Sprawozdanie dla prowadzących zbieranie odpadów komunalnych z wyłączeniem prowadzących PSZOK (np. punkty skupu złomu i surowców wtórnych) uzupełnienie sprawozdania w praktyce.

5. Posiadanie wpisu w BDO i jego aktualizacja – najważniejsze zagadnienia.

6. Zbiorcze zestawienie o odpadach za 2020 rok składane na podstawie art. 75 ustawy o odpadach (zakres sprawozdania, ogólne informacje).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Podmioty odbierające odpady, prowadzące PSZOK oraz podmioty prowadzące zbieranie odpadów stanowiących frakcje odpadów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line