Zamówienia współfinansowane z UE po nowelizacji prawa zamówień publicznych

Cele i korzyści

Szkolenie szczegółowo omawia problematykę kwalifikowalności wydatków oraz ewentualnych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych w ramach programów współfinansowanych w świetle nowej ustawy Pzp.
Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej poprawnie przeprowadzić postępowanie przetargowe w świetle nowych przepisów w ramach projektów współfinansowanych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Realizacja zamówienia publicznego na podstawie obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków:
  • definicja zamówienia publicznego, nowe wartości progowe;
  • kiedy można nie stosować wytycznych oraz nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych?
  • różnice w zakresie przeprowadzenia postępowania przez Beneficjentów stosujących prawo zamówień publicznych, a stosujących wytyczne;
  • komunikacja elektroniczna w postepowaniu – ważność czynności prawnej;
  • kwalifikowany podpis elektroniczny, katalogi elektroniczne, platformy przetargowe.
 2. Praktyczne aspekty nieprawidłowości i kontroli zamówień publicznych - omówienie zagadnienia nieprawidłowości (indywidualne, systemowe, nadużycia finansowe).
 3. Analiza najczęściej występujących nieprawidłowości – tabela kontrolna:
 4. Szacowanie wartości zamówień w świetle nowej ustawy Pzp:
  • zasady szacowania wartości zamówienia publicznego;
  • plany postępowań, analiza potrzeb i wymagań, raportowanie zamówienia publicznego;
  • dopuszczalny a niedopuszczalny podział zamówienia na części;
  • podział dozwolony - udzielanie zamówień w częściach;
  • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego (w progach 50.000 zł. netto – 130.000 złotych netto).
 5. Opis przedmiotu zamówienia nie naruszający konkurencyjności:
  • opis przedmiotu w świetle nowej ustawy Pzp;
  • przedmiotowe środki dowodowe, zasady ich składania, procedura oceny;
  • zapewnienie konkurencyjności w postępowaniu - zasady sporządzania opisu równoważnego, problemy interpretacyjne a orzecznictwo.
 6. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego:
  • warunki udziału w postępowaniu;
  • ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy;
  • podmiotowe środki dowodowe;
  • uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.
 7. Konflikt interesów i prawomocne skazanie za przestępstwo - zmiany co do kręgu osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.
 8. Procedury realizowane na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności (wyłączone z rygorów ustawy PZP):
  • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego;
  • zasada konkurencyjności w projekcie;
  • wymogi proceduralne (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności);
  • jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność?
 9. Zmowy przetargowe:
 10. okoliczności i dowody pośrednie zmowy, w szczególności analiza na przykładach dotyczących: - treści ofert,
  •  formy ofert,
  • cech przedsiębiorców,
  • zachowania przedsiębiorców,
 11. sposób postepowania w przypadku wykrycia zmowy
 12. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby przygotowujące i prowadzące postępowania na realizację usług i dostaw realizowanych w ramach środków pozyskanych z UE, audytorzy, kontrolerzy, kierownicy instytucji – beneficjenci realizujący projekty z UE.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca prawny, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. Elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, trener w ramach projektów realizowanych przez UZP, kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki zdobytemu doświadczeniu praktycznemu posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Ekspert ds. Zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007, audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line