ADRESACI:

 • gminy, powiaty, wojew­ództ­wa (jako organy prowadzące dla szkół)
 • związ­ki i zrzeszenia JST (obszary funkcjon­alne)


CEL:

 • oce­na eko­nom­icznych i orga­ni­za­cyjnych aspek­tów funkcjonowa­nia sieci oświa­towej; iloś­ciowa i jakoś­ciowa oce­na ksz­tałce­nia
 • oce­na potenc­jału i rez­erw sys­te­mu oświaty


KORZYŚCI

 • zewnętrz­na, kom­plek­sowa ewalu­ac­ja funkcjonowa­nia sieci szkół
 • iden­ty­fikac­ja bari­er i wyzwań roz­wo­jowych w zakre­sie oświaty jako pod­stawa dla opra­cow­a­nia strate­gii roz­wo­ju edukacji
 • uspraw­ni­an­ie zarządza­nia i efek­ty­wnoś­ci poli­ty­ki eduka­cyjnej
 • przy­go­towanie do pozyska­nia środ­ków i real­iza­cji dzi­ałań zin­te­growanych


ZAKRES USŁUGI:

Metodolo­gia prac opiera się na założe­niu obiek­ty­wnego i nieza­leżnego, eksper­ck­iego spo­jrzenia na zjawiska charak­teryzu­jące funkcjonowanie oświaty – w opar­ciu o anal­izę danych zas­tanych, wiz­y­tację placówek i kon­sul­tac­je z organem zarządza­ją­cym oraz szkoła­mi.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • przy­go­towanie indy­wid­u­al­nej metodologii prac
 • anal­iza sieci szkół i placówek oświa­towych na tere­nie JST
 • prog­noza zmi­an demograficznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkol­nym
 • anal­iza sposobu wyko­rzys­ta­nia środ­ków budże­towych JST przez­naczanych na oświatę, m.in.:
  • anal­iza kosztów per­son­al­nych
  • anal­iza kosztów funkcjonowa­nia obsłu­gi finan­sowo-księ­gowej szkół i placówek oświa­towych
  • anal­iza kosztów utrzy­ma­nia infra­struk­tu­ry
  • anal­iza opła­cal­noś­ci przekazy­wa­nia pod­miotom zewnętrznym (out­sourc­ing) wybranych zadań związanych z funkcjonowaniem sieci
 • możli­wość zbada­nia opinii kluc­zowych grup intere­sar­iuszy (w szczegól­noś­ci rodz­iców)
 • opra­cow­anie rekomen­dacji doty­czą­cych kierunk­ów dzi­ałań zmierza­ją­cych do racjon­al­iza­cji sieci szkół oraz opty­mal­iza­cji wydatków finan­sowych przez­naczanych na utrzy­manie syte­mu oświaty
 • przeprowadze­nie pro­ce­su kon­sul­tacji wewnętrznych doku­men­tu
 • opra­cow­anie ostate­cznej wer­sji doku­men­tu
 • prezen­tac­ja przed właś­ci­wym organem stanow­ią­cym