Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i opłatę do 31 stycznia 2021 roku?

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, na którym dowiedzą się Państwo jak w dobie epidemii covid 19 zgodnie z prawem wydać, zmienić, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż alkoholu - wiedza dla początkujących i zaawansowanych oraz jaki jest wpływ ustawy o zarządzie sukcesyjnym na funkcjonowanie zezwoleń.
Najważniejsze kwestie jakie zostaną poruszone związane będą z terminami, sposobami płatności oraz zwolnieniami i konsekwencjami braku wniesionej opłaty. Problematyka szkolenia uwzględni najnowsze zapisy dotyczące wnoszenia opłat i korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021 roku w konsekwencji jak prawidłowo wydać, wygasić lub cofnąć zezwolenie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przedstawienie prawidłowego sposobu stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów KPA w szeroko rozumianej praktyce urzędniczej, skuteczne i szybkie prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Poprawa wizerunku organu administracji wobec przedsiębiorców jako stron postępowania, jak wydawać poprawnie decyzje, bez narażania się na ich uchylenie w trybie odwoławczym.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Polityka informacyjna organu w stosunku do przedsiębiorców w aspekcie terminów wnoszenia oświadczenia i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Jak doprowadzić do dołączenia przez przedsiębiorcę do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych raportu z kasy fiskalnej o wysokości rocznych napojów alkoholowych.
2. Realizacja obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2020:

- kto musi złożyć oświadczenie i za jakie zezwolenia,
- prawidłowa forma i treść dokumentu, kwestia pouczenia,  
- problem ochrony prawnej danych zawartych w oświadczeniu - tajemnica przedsiębiorstwa,
- kwestia dodatkowych dokumentów dołączanych do oświadczenia - prawo czy obowiązek.
- jak poprawnie obliczyć wartość sprzedaży alkoholu w roku poprzednim – omówienie dokumentów,  
- piwa bezalkoholowe i zezwolenia jednorazowe - czy wliczać wartość ich sprzedaży do oświadczenia,
- czy jest możliwa korekta oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za 2020 rok?
- kara za złożenie fałszywego oświadczenia – ocena fałszywości danych.
3. Niedziela - termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2021 roku:
- czy można wnieść opłatę w poniedziałek 1 lutego zgodnie z zasadami liczenia terminów w kpa?
- przelewy internetowe i bankowe – zasady oceny prawidłowości wniesienia opłaty,  
- likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę do 31grudnia 2020 roku, co z opłatami w razie braku zgłoszenia zaprzestania sprzedaży alkoholu?  
- obowiązki organu po 31 stycznia 2021 r.; polityka informacyjna,
- brak opłaty raty w terminie - kiedy i jak naliczyć zaległą opłatę, kwestia naliczania 30%,
- opłata wniesiona w niepełnej wysokości – do których zezwoleń doliczyć 30% opłaty,
- zapowiedź rezygnacji ze sprzedaży alkoholu z powodu likwidacji punktu sprzedaży w 2021 roku jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę?
4. Czy możliwe jest umorzenie lub zwolnienie z raty opłaty w 2021 roku? Nowe zapisy ustawowe – kompetencje rady gminy - kiedy i jak je zastosować? Możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń.
5. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia w aspekcie obowiązywania przepisów tarczy antykryzysowej 4:

- wszczęcie postępowania – forma, dopuszczalne czynności organu w trakcie postępowania,
- z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia,
- prawidłowe ustalenie okresu karencji,
- sposoby naliczenia zaległych należności,
- jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia,
- działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
6. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w dobie epidemii:
- jak oceniać i co przyjmować jako tytuł prawny do lokalu,
- decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie Sanepidu,  
- ocena treści wniosku o wydanie zezwolenia, ustalenie daty wszczęcia postępowania,
- czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
- zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową?
- kiedy wzywamy do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
- obligatoryjne wskazanie niespełnionych przez przedsiębiorcę przesłanek do wydania decyzji zgodnej z jego żądaniem – jak poprawnie stosować art.79a kpa,
- procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego,
- jak prawidłowo określić termin ważności zezwolenia,
- istota wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia w aspekcie praktycznym i prawnym,  
- procedura wnoszenia i rozpoznawania ponaglenia,
- awizowanie i nieodebranie przez stronę korespondencji z organu,
- zastosowanie art. 10 kpa,
- przeprowadzanie oględzin i kontroli w terenie z udziałem przedsiębiorcy,
- przeprowadzanie rozpraw administracyjnych,
- jak zapewnić stronie możliwość zapoznania się z aktami postępowania,
- zachowanie ważności zezwoleń przez dodatkowy okres 6 miesięcy - nowa instytucja prawna, jak ją skutecznie zastosować?
- czy można wydawać zezwolenia jednorazowe i kateringowe w czasie epidemii?,
- jak uzyskać postanowienie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?
- jakie czynności wyjaśniające mogą być przeprowadzone w postępowaniu?  
- sposób doręczenia zezwolenia.
7. Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania: najnowsze orzecznictwo, termin i forma zrzeczenia się, stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień komisji, skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
8. Zmiana treści zezwolenia –kiedy jest konieczna:

- prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia,
- zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców – kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia?
- czy zmiana adresu magazynu dystrybucyjnego powoduje konieczność zmiany treści zezwolenia?
- co z remontami lokali, w których sprzedaje się alkohol?
9. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
- dowóz alkoholu w placówkach gastronomicznych – można czy nie?
- kategorie zakazów ustawowych,
- spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych a możliwość cofnięcia zezwolenia,
- reakcja organu zezwalającego na sygnały mieszkańców o naruszeniach przepisów ustawy –zastosowanie prawidłowego trybu ustawowego,  
- naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu.
- prawidłowy tryb i postępowanie dowodowe przed organem zezwalającym.
10. Wpływ przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- kiedy i jak stwierdzić wygaśnięcie zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy,
- zarządca sukcesyjny a decyzja o przeniesieniu zezwolenia,
- zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
- prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku” - zmiana zezwolenia.  
11. Ustawa „cukrowa” – opłata za „małpki” – jej skutki dla budżetu gminy.
12. Projekt zmiany ustawy dotyczący sprzedaży alkoholu przez internet.
13. Aktualne problemy orzecznicze występujące w praktyce urzędniczej; najnowsze orzecznictwo dotyczące zwrotu opłat po wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia .

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażnicy miejscy, pełnomocnicy ds. profilaktyki oraz radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

prawnik z 30 letnim doświadczeniem zawodowym, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji m.in. rozstrzygająca odwołania z zakresu zezwoleń alkoholowych, doświadczony praktyk i wykładowca, trener w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 1998 roku prowadzi szkolenia otwarte w szeroko pojętym zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzi szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności. W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line