Renta planistyczna i opłaty adiacenckie w praktyce organów administracji publicznej i ich egzekucja

Cele i korzyści

Wskazanie regulacji prawnych dotyczących:
- renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej,
- podstaw prawnych ich obowiązywania oraz indywidualne formy prawne nakładania opłat na podmioty prawa - decyzje administracyjne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie renty planistycznej i opłat adiacenckich – podstawy prawne obowiązywania instytucji – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Podmioty zobowiązane do ustalenia wysokości renty planistycznej i opłat adiacenckich – forma ustanowienia, decyzje, organy właściwe oraz terminy wymagalności.
3. Wysokość opłat z tytułu renty planistycznej i opłat adiacenckich a decyzje administracyjne wydawane przez wójta/burmistrza/prezydenta – art. 107 KPA – wymogi formalne i elementy konieczne decyzji, omówienie na przykładach decyzji.
4. Forma i tryb wydania decyzji o opłacie z tytułu renty planistycznej, opłat adiacenckich – najczęściej popełniane uchybienia formalne i wady decyzji powodujące jej uchylenie przez organ II instancji lub sąd administracyjny.
5. Zasady i formy egzekucji renty planistycznej oraz opłat adiacenckich w praktyce organów administracji publicznej.
6. Skutki prawne i faktyczne wydania decyzji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
7. Orzecznictwo SKO i sądów administracyjnych w szczególności o braku możliwości rezygnacji z opłat adiacenckich, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2003 r. (I SA 2293/02, niepubl.)

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z rentą planistyczną i opłatami adiacenckimi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line