Ustawa o dowodach osobistych

Cele i korzyści
  • Omówienie zasad wydawania dowodów osobistych.
  • Wyjaśnienie przypadków, w których następuje odmowa wydania dowodów osobistych.
  • Przedstawienie trybów postępowania podczas wymiany i unieważnienia dowodu osobistego.
  • Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory pism i dokumentów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady wydawania dowodów osobistych:
a. Uprawnienie do złożenia wniosku i miejsce złożenia wniosku.
b. Obecność wnioskodawcy przy składaniu wniosku.
c. Elementy obligatoryjne wniosku.
d. Odbiór dowodu osobistego oraz odbiór dokumentu przez pełnomocnika.
2. Odmowa wydania dowodu osobistego:
a. Postępowanie wyjaśniające.
b. Przesłanki odmowy wydania dowodu osobistego.
c. Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji.
d. Odpowiednie stosowanie przepisów KPA.
3. Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
4. Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego – tryby postępowania:

a. Wydanie nowego dowodu osobistego.
b. Utrata dowodu osobistego.
c. Uszkodzenie dowodu osobistego.
d. Ustawowe terminy unieważnienia dowodu osobistego; właściwość organu unieważniającego dowód osobisty.
5. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego:
a. Przesłanki stwierdzenia nieważności dowodu osobistego.
b. Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji.
c. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości na tle orzecznictwa WSA, NSA, doktryny oraz praktyki kontrolerskiej.
7. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin. W szczególności do pracowników, którzy w ramach swych obowiązków służbowych zajmują się sprawami dotyczącymi dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line