Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych

Cele i korzyści

• Przybliżenie przepisów dotyczących opłaty planistycznej i adiacenckiej po zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawą Prawo wodne, zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmian Kodeksu postępowania administracyjnego.
• Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcie opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.
 2. Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron.
 3. Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy.
 4. Prowadzenie postępowania – wymogi formalne: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego, inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism.
 5. Operat szacunkowy - zakres badania operatu szacunkowego przez organ administracji publicznej, „kontroperat”, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodowa rzeczoznawców, aktualizacja operatu szacunkowego.
 6. Udostępnianie stronom operatu szacunkowego.
 7. Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty.
 8. Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) - tzw. decyzja informacyjna.
 9. Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej (tj. w sytuacji, gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem).
 10. Treść decyzji o ustaleniu opłaty.
 11. Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 12. Możliwość zmiany lub weryfikacji decyzji przez organ pierwszej instancji.
 13. Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 14. Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujący się geodezją, podziałami nieruchomości, obrotem nieruchomościami, w szczególności naliczaniem i egzekucji opłat planistycznej i adiacenckiej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line