Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie nadzór JST nad spółkami komunalnymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego należy do najtrudniejszych ale i najważniejszych zagadnień kontrolnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że spółki tworzone są w celu zaspakajaniu kluczowych potrzeb społeczności lokalnych i mają zasadnicze znaczenie w realizacji zadań samorządu. Zgodnie z przepisami prawa władze samorządowe mogą realizować zadania publiczne poprzez spółki prawa handlowego, które wyposażone w majątek publiczny, stają się narzędziem mającym dostarczać usługi użyteczności publicznej. Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy uzyskają profesjonalną wiedzę w zakresie prawidłowego sprawowania nadzoru i kontroli nad spółkami.  

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zaznajomienie uczestników z kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem kontroli i nadzoru nad spółkami z udziałem jst.
  • Poznanie sposobów i instrumentów nadzorczych do wykonywania ustawowych obowiązków przez jst (organy wykonawcze i uchwałodawcze).
  • Przedstawienie zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.
zwiń
rozwiń
Program

I. Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów:
1. Wprowadzenie - kontrola i nadzór, co to oznacza? 
2. Spółki z udziałem samorządów terytorialnych:
a) rodzaje spółek z udziałem gminy, powiatu lub województwa,
b) dopuszczalny przedmiot działalności spółki komunalnej,
c) procedury tworzenia spółki, kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) oraz rady gminy.
II. Organizacja i wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością spółki komunalnej:
1. Kontrola i nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, cele, rodzaje.
2. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów gminy - podział uprawnień pomiędzy organ wykonawczy i organ stanowiący.
3. Uprawnienia radnych do kontrolowania spółki.
4. Precedensowe orzecznictwo NSA dotyczące uprawnień rady gminy do kontrolowania spółki, uprawnienia kontrolne wspólników spółki tj. zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie), tzw. uprawnienia osobiste wspólników, różnice w spółkach z o.o. w stosunku do spółki akcyjnej.
5. Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej, sposób obsadzenia, uprawienie, wykonywania kontroli.
III. Organizacja nadzoru nad spółką w urzędzie gminy/miasta:
1. Możliwe sposoby sprawowania nadzoru w ramach urzędu, nadzór rozproszony, nadzór scentralizowany.
2. Instrumenty nadzorcze, w tym kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki.
IV. Zmiany w funkcjonowaniu Rad Nadzorczych spółek wynikające z nowelizacji kodeksu spółek handlowych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst: wójt, burmistrz, prezydent, starosta, skarbnik, radni, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego, audytorzy, kontrolerzy, osoby sprawujące funkcje kierownicze w nadzorowanych spółkach, członkowie rad nadzorczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wodno-kanalizacyjnej. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 12 maja 2022 r.