Doręczenia elektroniczne – zmiany wprowadzone nowelizacją. Wpływ ustawy o e doręczeniach na procedurę administracyjną

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r., wymuszającymi realizowanie elektronicznego listu poleconego, zarówno w relacjach z administracją publiczną, w tym administracją samorządową, jak i z podmiotami prywatnymi, następują ważne zmiany w doręczeniach elektronicznych. Proponujemy zatem Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego wyjaśnimy czym są doręczenia elektroniczne oraz jaki mają wpływ na praktyczne stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Prowadząca wskaże, które doręczenia są zwolnione ze stosowania regulacji, przedstawi obowiązki wynikające z wprowadzonej ustawy, przybliżymy zakres odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

  • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
  • Omówimy zakres regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego, związany z wejściem w życie tej ustawy.
  • Wskażemy zakres publicznej usługi hybrydowej, opłat za przekazywanie korespondencji, administrowania i zarządzania skrzynką doręczeń, postępowań reklamacyjnych.
  • Przedstawimy kwestie wyłączeń spod doręczeń, konsekwencje wynikające z wpisania adresu do bazy adresów elektronicznych.
  • Omówimy zmiany w Kpa spowodowane ustawą o e-doręczeniach w szczególności związanymi z terminami, ponagleniami, podaniami, metryką sprawy i innymi problematycznymi kwestiami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Korespondencja doręczana elektronicznie – o jakiej korespondencji stanowi ustawa?
2. Nowelizacja ustawy – co zmieniła?
3. Doręczenia i wymiana informacji wyłączone spod regulacji.
4. Adres do doręczeń i skrzynka do doręczeń – zasady doręczania.
5. Baza adresów doręczeń.
6. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.
7. Obowiązki podmiotów publicznych, terminy stosowania ustawy.
8. Sytuacja podmiotów niepublicznych.
9. Inne podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych.
10. Jak wnioskować o adres do doręczeń w przypadku podmiotów publicznych i niepublicznych?
11. Administrator skrzynki doręczeń; zarządzanie skrzynką doręczeń. Wyznaczenie ASD przez podmiot publicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych - archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, w tym doręczeń elektronicznych, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 8 października 2021 r.