• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Skarbników: Zamknięcie ksiąg rachunkowych i prawidłowość sprawozdań finansowych za 2023 rok spotkanie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Zaprezentowanie i omówienie szczegółowych zasad zamykania ksiąg rachunkowych w roku 2023, przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych oraz udzielenie odpowiedzi pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2023 rok:
1. Wymogi ksiąg rachunkowych, najczęściej występujące nieprawidłowości. Zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości budżetowej, a zamknięcie roku.
2. Inwentaryzacja jako najważniejszy etap prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań finansowych:
• Spis z natury – co podlega spisowi, jak dokumentować.
• Potwierdzenie sald – co inwentaryzujemy w drodze uzgodnienia.
• Weryfikacja aktywów i pasywów – częstotliwość, data weryfikacji, zasady dokumentowania.
• Rozliczenie inwentaryzacji.
3. Wycena środków trwałych, rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycji), amortyzacja.
4. Należności długo i krótkoterminowe; odpisy aktualizujące należności, ujęcie w Rb-27S należności wg stanowiska MF, Rb-N.
5. Ewidencja środków pieniężnych i ujęcie w sprawozdaniach Rb-ST oraz Rb-N.
6. Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego.
7. Ewidencja otrzymanych i udzielonych dotacji.
8. Ewidencja funduszu jednostki (konto 800).
9. Ewidencja na kontach pozabilansowych, zamknięcie tych kont.
Sprawozdania finansowe za 2023 rok:
1. Sprawozdania finansowe za 2020 rok – omówienie wzorów sprawozdań, zasad i terminów sporządzenia oraz prezentacji danych:
• Bilans.
• Rachunek zysków i strat (powiązanie z kontami zespołu 4 i 7).
• Zestawienie zmian w funduszu.
• Informacja dodatkowa (co wykazać w poszczególnych wierszach).
2. Powiązanie danych pomiędzy bilansem, rachunkiem zysków i strat, zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz informacją dodatkową w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.
3. Bilans z wykonania budżetu za 2023 rok.
4. Łączne sprawozdania finansowe za 2023 rok, dokonywanie wyłączeń wzajemnych rozliczeń.
5. Prawidłowość sprawozdań finansowych w świetle ustaleń kontroli.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST trener.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na https://frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 20 listopada 2023 r.