Forum Skarbników: Sprawozdanie finansowe za 2020 rok w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Służby finansowo – księgowe za 2020 r. zobowiązane są do sporządzenia wiarygodnych sprawozdań finansowych według regulacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 13 września 2017 r. W czasach Covid-19 będzie to tym bardziej trudne do wykonania. Pojawia się wiele problemów i pytań dotyczących formy oraz zakresu danych m.in. w informacji dodatkowej. Temat i zakres szkolenie skierowany jest dla głównych księgowych i pracowników działów (wydziałów/referatów) finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek i samorządowych zakładów budżetowych uczestniczących w procedurach zamknięcia roku obrotowego, w tym sporządzania sprawozdania finansowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Sprawozdanie finansowe (w tym: jednostkowe sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej przez CUW, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego) w świetle aktualnych przepisów prawa w 2020 roku: istota, cel, zakres.
2. Wzorce, terminy i forma sprawozdania finansowego za 2020 rok.
3. Obowiązek publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego.
4. Rozliczanie wyników inwentaryzacji jako pierwszy krok do wiarygodnych danych sprawozdawczych.
5. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
6. Bilans jednostki: zasady sporządzania oraz wycena  bilansowa aktywów i pasywów, w tym: koszty i przychody na przełomie roku, odpisy aktualizujących wartość aktywów (zasady tworzenia, wykorzystania oraz rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności i materiałów a także odpisów z tytułu trwałej utraty środków trwałych, środków trwałych 
w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych).
7. Rachunek zysków i strat jednostki: ustalenie oraz prezentacja przychodów i kosztów.
8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zasady sporządzania, omówienie istotnych pozycji zestawienia.
9. Informacja dodatkowa – cel, zakres, forma, omówienie poszczególnych wierszy, propozycja prezentacji danych szczegółowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc listopad 2020.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 249 zł.
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 25 listopada 2020 r.: na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl lub numer fax 42/288 12 86 wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl