Odpowiedzialność solidarna dłużników jst. Windykacja, egzekucja, nadpłaty oraz udzielanie ulg dłużnikom solidarnym

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu egzekucji administracyjnej, którego przedmiotem będzie odpowiedzialność solidarna dłużników JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Istotą odpowiedzialności solidarnej dłużników jest prawo wierzyciela do żądania spełnienia świadczenia przez wybranego przez niego dłużnika. Wierzyciel może, według swojego wyboru, żądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie i od każdego dłużnika z osobna. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aktualne informacje dotyczące praw oraz obowiązków wierzyciela i dłużnika, solidarnej odpowiedzialności dłużników należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin, egzekucji zaległości z tytułu podatków i opłat od dłużników solidarnych. Te i inne zagadnienia w sposób kompleksowy zostaną omówione przez eksperta- praktyka, co pozwoli Państwu rozwiać wątpliwości i niejasności dotyczące stosowania przepisów

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wyjaśnienie zagadnień dotyczących solidarnej odpowiedzialności podatników z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gmin.
 • Omówienie odpowiedzialności dłużników z tytułu należności cywilnoprawnych gmin.
 • Wyjaśnienie problematyki udzielania ulg w spłacie oraz nadpłaty należności dłużników solidarnych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości z zakresu egzekucji należności od dłużników solidarnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE:
 1. Istota solidarnej odpowiedzialności dłużników.
 2. Powstanie źródła odpowiedzialności solidarnej.
 3. Prawa i obowiązki wierzyciela i dłużnika w przypadku powstania odpowiedzialności solidarnej.
 4. Wygaśnięcie odpowiedzialności solidarnej.
 1. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKÓW Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY GMIN:
 1. Powstanie solidarnej odpowiedzialności podatników oraz innych zobowiązanych z tytułu opłat należnych gminom: zobowiązania powstałe w wyniku doręczenia decyzji; zobowiązania powstałe w wyniku złożenia deklaracji.
 2. Wpłaty dokonywane przez jednego lub kilku zobowiązanych na rzecz zobowiązania solidarnego.
 3. Wygaśnięcie zobowiązania solidarnego z tytułu podatków i opłat.
 4. Nadwyżka wpłat dłużników solidarnych powyżej kwoty zobowiązania.
 5. Solidarna odpowiedzialność następców prawnych zmarłego dłużnika.
 6. Solidarna odpowiedzialność zobowiązanego i osób trzecich.
 1. SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKÓW Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH GMIN:
 1. Powstanie solidarnej odpowiedzialności dłużników należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin: solidarność wynikająca z ustawy; solidarność wynikająca z umowy.
 2. Wpłaty dokonywane przez dłużników solidarnych.
 3. Sposób zarachowania częściowych spłat zaległości przez jednego z dłużników solidarnych.
 4. Windykacja zaległości od dłużników solidarnych.
 5. Solidarna odpowiedzialność następców prawnych za cywilnoprawne zaległości zmarłego dłużnika.
 1. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW SOLIDARNYCH:
 1. Egzekucja zaległości z tytułu podatków i opłat od dłużników solidarnych: upomnienie dla dłużników solidarnych; tytuły wykonawcze na zobowiązanych solidarnie; obowiązki wierzyciela w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko kilku dłużnikom solidarnym; wyegzekwowanie zaległości a zakończenie postępowania egzekucyjnego; bezskuteczność egzekucji a solidarna odpowiedzialność dłużników.
 2. Komornicza egzekucja zaległości cywilnoprawnych od dłużników solidarnych: wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji wobec jednego lub kilku dłużników; przebieg egzekucji w przypadku wielości zobowiązanych; obowiązki wierzyciela w toku egzekucji prowadzonej wobec dłużników solidarnych; bezskuteczność egzekucji, dalsze czynności wierzyciela.
 1. UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI DŁUŻNIKÓW SOLIDARNYCH:
 1. Udzielanie ulg w spłacie zaległości z tytułu podatków i opłat dłużnikom odpowiedzialnym solidarnie: wniosek o udzielenie ulgi jednego, kilku lub wszystkich dłużników solidarnych; zakres i przebieg postępowania w sprawie udzielenia ulgi; postępowanie w sprawie udzielenia ulgi a wszczęcie egzekucji wobec dłużników solidarnych; skutki decyzji o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości jednemu z dłużników na sytuację pozostałych zobowiązanych; skutki umorzenia zaległości jednemu z dłużników solidarnych.
 2. Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dłużnikom odpowiedzialnym solidarnie za zaległości wobec gmin: regulacje prawne – ustawa o finansach publicznych, uchwały organów stanowiących gmin; zakres i przebieg postępowania w sprawie udzielenia ulgi jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom; skutki udzielenia ulgi jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom solidarnym.
 1. NADPŁATA W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ SOLIDARNYCH:
 1. Nadpłata w przypadku solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu podatków i opłat publicznoprawnych: moment powstania nadpłaty; osoby uprawnione do zwrotu nadpłaty, jej zarachowania na poczet zaległych i bieżących zobowiązań; przebieg i zakres postępowania; sposób postępowania z nadpłatą należną spadkobiercom zmarłego podatnika.
 2. Nadpłaty w przypadku należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin od zobowiązanych solidarnie: ustalenie osoby uprawnionej do zwrotu nienależnego świadczenia; moment powstania nienależnego świadczenia i jego wysokość; zwrot lub potrącenie nienależnego świadczenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, realizujący zadania z zakresu egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, z-ca skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych jst, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 22 września 2021 r.