Praktyczne aspekty inwentaryzacji w 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Serdecznie zapraszamy Państwa na dedykowane służbom finansowym i księgowym szkolenie dotyczące prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowanie inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu z zakresu zasad prawidłowego przeprowadzania, rozliczenia i dokumentowania inwentaryzacji w 2022 r. Prowadząca omówi pojęcie inwentaryzacji, sposoby jej prowadzenia oraz odpowiedzialność za dokonywanie czynności inwentaryzacyjnych. Podczas zajęć przedstawimy proces inwentaryzacji w jednostce, jak również weryfikację przeprowadzonej procedury i jej dokumentowanie. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiadomości na temat praktycznych rozwiązań w zakresie sprawnego i skutecznego prowadzenia inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze, przydatne w praktyce zagadnienia, w tym m.in.:
- cele, rodzaje i metody inwentaryzacji,
- techniki inwentaryzacji – wraz z wypisaniem zalet i wad każdej z technik,
- rola, obowiązki i odpowiedzialność pracowników jednostki w procesie inwentaryzacji,
- spis z natury – przeprowadzenie krok po kroku,
- uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej,
- przeprowadzenie inwentaryzacji metodą potwierdzenia oraz weryfikacji z dokumentacją,
- ustalanie, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – ewidencja księgowa,
- dokumentowanie procesu inwentaryzacji,
- inwentaryzacja a podatki.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w trakcie prowadzenia inwentaryzacji.
• Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia, wspólne rozwiązywanie trudności, uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota i klasyfikacja inwentaryzacji:
• Podstawy prawne inwentaryzacji.
• Cele inwentaryzacji.
• Istota, odmiany (rodzaje) i zadania inwentaryzacji.
• Przedmiot i metody inwentaryzacji.
• Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
• Etapy inwentaryzacji.
2. Rodzaje inwentaryzacji:
• Inwentaryzacja okresowa.
• Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza.
• Inwentaryzacja przeprowadzana w szczególnych okolicznościach.
• Inwentaryzacja ciągła.
• Inwentaryzacja kontrolna.
3. Podstawowe zasady organizacji inwentaryzacji:
• Dokumentacja inwentaryzacyjna.
• Instrukcja inwentaryzacyjna.
• Charakter prawny instrukcji inwentaryzacyjnej.
• Znaczenie i treść instrukcji inwentaryzacyjnej.
• Przykłady nieprawidłowych zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej.
4. Obowiązki osób przeprowadzających inwentaryzację.
5. Spis z natury wspomagany informatycznie.
6. Przygotowanie i przeprowadzenie spisu z natury:

• Czynności poprzedzające spis z natury.
• Zasady postępowania z dokumentacją spisową.
• Pomiar spisywanych zapasów.
• Szczególne sytuacje w czasie spisu z natury zapasów.
• Kontrola przebiegu spisu z natury zapasów.
• Zakończenie spisu z natury zapasów.
• Spis z natury środków trwałych.
• Spis z natury gotówki.
7. Spis z natury:
• Etap I - przygotowawczy spisu z natury:

- Przeprowadzenie szkolenia osób uczestniczących w inwentaryzacji.
- Przeprowadzenie oględzin środków trwałych pod względem oznakowania oraz kompletności i przydatności do użytkowania oraz dokonanie w razie potrzeby kasacji składników zniszczonych i niezdatnych do użytkowania.
- Zarządzenie przez kierownika jednostki przeprowadzenia spisu z natury.
- Przygotowanie obszaru jednostki (pól spisowych) do czynności spisu z natury.
- Sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty związane z przychodem i rozchodem składników zostały przekazane do księgowości.
- Sprawdzenie zgodności zapisów ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną.

• Etap II – właściwy spis z natury:
- Wydanie arkuszy spisu z natury i przystąpienie do spisu.
- Złożenie przez osoby materialnie odpowiedzialne lub odpowiedzialne za gospodarowanie składnikami majątku oświadczenia.
- Zwrócenie przez zespoły spisowe arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.
- Kontrola czynności spisowych.
- Przekazanie przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych do wyceny oraz porównania ze stanem księgowym.

• Etap III – rozliczeniowy:
- Wycena arkuszy spisowych.
- Uzgodnienie stanu ewidencyjnego i faktycznego w drodze porównania ustaleń zawartych w arkuszach spisowych z ewidencją.
- Przekazanie przez służby księgowe przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej wyników wyceny i rozliczenia spisu z natury.
- Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych poprzez wyjaśnienie okoliczności i przyczyn ich powstania.
- Przeprowadzenie w razie potrzeby spisów dodatkowych.
- Sporządzenie protokołu rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji oraz sformułowanie wniosków w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.
- Podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.
- Księgowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

• Etap poinwentaryzacyjny:
- Realizacja wniosków dotyczących poprawności gospodarowania posiadanym majątkiem.
- Korekta procedur kontroli zarządczej w celu udoskonalenia procesu przeprowadzania inwentaryzacji i zarządzania działalnością jednostki.
- Rozliczenie osób, którym przypisano odpowiedzialność za stwierdzone niedobory lub szkody.
- Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.

• Nowoczesne techniki spisu z natury środków trwałych.
• Uprawnienia i obowiązki przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.
• Uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej.
• Arkusz spisu z natury.
• Inwentaryzacja drogą spisu z natury znajdujących się w jednostce składników aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania.
8. Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzeń:
• Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez uzyskanie potwierdzeń.
• Procedury inwentaryzacji drogą potwierdzeń.
• Wyjaśnienie i rozliczenie różnic wynikających z inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald.
• Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
• Inwentaryzacja należności.
• Inwentaryzacja aktywów finansowych innych niż środki pieniężne na rachunkach bankowych przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.
• Inwentaryzacja składników aktywów przekazanych do użytkowania innym jednostkom.
9. Inwentaryzacja przez porównanie stanów, wynikających z ksiąg rachunkowych z dokumentacją:
• Zakres przedmiotowy inwentaryzacji przez porównanie z dokumentacją.
• Procedura inwentaryzacji drogą porównań.
• Ustalanie i weryfikacja wartości składników w drodze porównań z dokumentacją źródłową.
• Przeprowadzanie i dokumentowanie inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją.
• Inwentaryzacja gruntów.
• Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
• Inwentaryzacja środków trwałych w budowie.
• Inwentaryzacja rozrachunków z pracownikami.
• Inwentaryzacja kapitałów jednostki.
10. Inwentaryzacja a podatki:
• Inwentaryzacja a podatek dochodowy.
• Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych.
• Rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych.
• Inwentaryzacja a podatek VAT.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i pracownicy działów finansowo-księgowych, osoby odpowiedzialne za prowadzenie inwentaryzacji w jsfp, w szczególności w jst i jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 sierpnia 2022 r.