Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku 2021 oraz przygotowania sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych

Program, karta zgłoszenia

Dla osób, które zgłoszą się do 11 października 2021 r., cena promocyjna 420 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. budżetowego zamknięcia roku 2021 w jednostkach budżetowych. Prowadząca omówi m.in. istotne kwestie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych, zmian w klasyfikacji budżetowej, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych i obowiązku ich publikacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2021 i otwarcia roku 2022 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK. Uczestnicy będą mieli okazje przedyskutować z wykładowcą problematyczne kwestie z zakresu omawianego tematu oraz uzyskać odpowiedzi na zadane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zamknięcie roku – przygotowanie procesu.

2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja w czasie epidemii.

3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce

 • rozliczenie i ewidencja dochodów,
 • rozliczenie i ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności,
 • rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz wydatków remontowych,
 • ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
 • środki pieniężne w ewidencji rocznej,
 • rozrachunki,
 • ewidencja kosztów, w tym: amortyzacji itp.
 • rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
 • ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
 • zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
 • konta pozabilansowe – zmiany,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • wynik finansowy,
 • fundusz jednostki,
 • wydatki niewygasające z końcem roku.

4. Omówienie sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.

5. Polityka rachunkowości jednostki oświatowej – co do zmiany?

6. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów księgowości w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 460 PLN netto/os. Dla osób, które zgłoszą się do 11 października 2021 r., cena promocyjna 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 18 października 2021 r.