Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla urzędów jst. Ewidencja budżetu jst, a ewidencja jednostki urząd

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Rachunkowość budżetowa, to bardzo istotne zagadnienie, jeśli chodzi o finanse JST, dlatego zapraszamy Państwa na jednodniowy kurs online na którym omówiona zostanie księgowość budżetowa.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Częstym problemem części urzędów jst jest prawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości organu jst, jak i urzędu jako jednostki. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w tym obszarze, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, również te wynikające z protokołów RIO i NIK, na styku tych dwóch ważnych ewidencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie operacji księgowych właściwych dla organu jst.
• Upewnienie się, czy w jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji organu i urzędu.
• Sprawdzenie prawidłowości sporządzania bilansu z wykonania budżetu czy sprawozdania budżetowego, z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie ewidencji organu jst:
• Dochody jst księgowane w organie jst.
• Dochody odprowadzane przez jednostki.
• Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
• Zasilenia jednostek na wydatki.
• Wydatki niewygasające.
• Rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków.
• Wpływ na rachunek jst pozostałości środków, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
• Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
• Ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie.
• Pożyczki udzielane przez jst, ich spłata, umorzenie.
• Środki z prywatyzacji.
• Odsetki bankowe.
• Odpis aktualizujący należności budżetu.
• Rozliczenia międzyokresowe.
• Wynik wykonania budżetu.
• Wynik na pozostałych operacjach.
• Skumulowane wyniki budżetu.
2. Bilans z wykonania budżetu jst.
3. Dochody organu jst w sprawozdaniach budżetowych i z operacji finansowych.
4. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem jst.
5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu jst.
6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie jst – urząd czy organ jst?
7. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów księgowości urzędów jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 sierpnia 2022 r.