• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Upoważnienia i pełnomocnictwa oraz kwestia odpowiedzialności w jsfp. Powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania służb finansowych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu upoważnień i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania służb finansowych jednostki sektora finansów publicznych oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zagadnień związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości czy sprawozdawczości. Powyższe kwestie będą omawiane z perspektywy funkcjonowania służb finansowych jsfp oraz odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także analizowane w odniesieniu do jednostek, posiadających własną obsługę finansową oraz zewnętrzną, realizowaną przez centra usług wspólnych (CUW).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnień związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw w zakresie funkcjonowania służb finansowych jednostek administracji publicznej.
• Przedstawianie zasady przypisywania i ponoszenia odpowiedzialności służbowej oraz z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez osoby zajmujące się szeroko pojętą gospodarką finansową, rachunkowością czy zamówieniami publicznymi.
• Wskazanie konkretnych rozwiązań wdrażania upoważnień oraz pełnomocnictw wraz ze wzorami gotowych powierzeń obowiązków.
• Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w przedmiotowej procedurze.
• Otrzymanie wzorów pełnomocnictw i upoważnień, niezbędnych do prawidłowej i sprawnej realizacji obowiązków.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Różnica pomiędzy upoważnieniem, a pełnomocnictwem.
2. Wprowadzenie - przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz przepisy stanowiące podstawę powierzeń w zakresie:

• Gospodarki finansowej.
• Rachunkowości.
• Zamówień publicznych.
• Rodzaje odpowiedzialności, w tym: służbowa, dyscyplinarna w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
3. Powierzenie obowiązków skarbnikowi/głównemu księgowemu -wzory wymaganych powierzeń.
4. Powierzenie obowiązków osobie realizującej obowiązki głównego księgowego w przypadku CUW (centrum usług wspólnych) - wzory wymaganych powierzeń.
5. Zasady kontroli/zatwierdzania wybranych dokumentów jednostek w przypadku ich obsługi przez CUW – powiązana z tym odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych:
• Dokonywanie kontroli merytorycznej, formalnej, rachunkowej.
• Zatwierdzanie do wypłaty (wydawanie dyspozycji) dokumentów księgowych.
• Kontrola wstępna skarbnika/głównego księgowego.
• Podpisywanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
• Przykłady gotowych powierzeń, skutkujących odpowiedzialnością pracowników jednostki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania.
6. Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów:
• Różnica między kontrasygnatą i kontrolą wstępną.
• Czy w przypadku zawierania umów przez kierowników jednostek organizacyjnych konieczna jest kontrasygnata skarbnika lub osoby upoważnionej?
• Przekazanie przez skarbnika upoważnienia do kontrasygnowania umów - wzór.
7. Skarbnik/główny księgowy jako członek komisji przetargowej - wzór powierzenia w zakresie zamówień publicznych.
8. Wybrane zagadnienia odnośnie powierzeń:
• Czy istnieje ciągłość powierzeń w przypadku zmiany kierownika jednostki?
• Zakresy czynności i znajdujące się w nich zapisy: inne obowiązki zlecone przez szefa.
9. Jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej:
• Powierzenia dla kierowników jednostek.
• Odpowiednie umocowanie zastępców kierowników jednostek.
10. Pozostałe powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, w tym:
• Dotacje na przykładzie dotacji z pożytku publicznego i wolontariatu - wzór przekazania powierzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
• Zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich przez kierowników jednostek organizacyjnych – wymagane zapisy w wieloletniej prognozie finansowej oraz gotowy przykład wymaganego upoważnienia udzielonego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Zarząd jst, na podstawie zapisów w WPF, kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wieloletnich.
• Odpowiedzialność za inwentaryzację – jednostka z głównym księgowym i z obsługą prowadzoną przez CUW. Kto przeprowadza inwentaryzacje i kto za nią odpowiada (w odniesieniu do trzech metod: spisu z natury, potwierdzeń sald i weryfikacji)? Wzór powierzenia odpowiedzialności za inwentaryzację. Najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.
• Odpowiedzialność materialna pracownika – przepisy ją określające oraz wzór powierzenia obowiązków.
• Odpowiedzialność za mienie a przepisy rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
• Upoważnienie do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
11. Studium przypadków w zakresie powierzeń – przykłady dobrze i źle opracowanych dokumentów.
12. Wybrane aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, skarbnicy, sekretarze, kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy, zajmujący się obsługą finansowo- księgową, pracownicy merytoryczni, zajmujący się przygotowywaniem dokumentów związanych z powierzeniem i odpowiedzialnością lub kontrolą w jednostkach, audytorzy, radcy prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 kwietnia 2023 r.