Użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zasady prawne i finansowo – księgowe w 2021 r.

Program, karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówione zostaną prawne i finansowo-księgowe aspekty użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym między innymi zagadnienia związane zawieraniem umów, przygotowywanie protokołów zdawczo-odbiorczych, ustalaniem opłat i ich dochodzeniem, uzgodnieniami i inwentaryzacją oraz ujmowaniem i wyceną tego prawa w aktywach jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówimy zasady ewidencji (bilansowej i pozabilansowej) gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom.
 • Omówimy różnicę między trwałym zarządem, a użytkowaniem wieczystym w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz jak powinny być uregulowane te kwestie między jst a jednostkami podległymi.
 • Przekażemy wskazówki jak skutecznie uregulować wewnętrzną komunikację między księgowością, a wydziałami merytorycznymi oraz obieg i rodza dokumentów wymaganych dla prawidłowego ujmowania prawa w zasobach ewidencyjnych i bilansowych jednostki, w sposób nie naruszający zasad finansów publicznych.
 • Szkolenie będzie okazją do zadania pytań wykładowcy i wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program

PROGRAM:

 1. Uregulowanie prawne – kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o rachunkowości.
 2. Charakter prawny użytkowania wieczystego.
 3. Przedmiot użytkowania wieczystego – grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i związków jst.
 4. Grunty jst. oddane w trwały zarząd oraz prawo użytkowania wieczystego.
 5. Podmioty prawa użytkowania.
 6. Zasady, tryb i czasokres zawierania umów o ustanowienie użytkowania (kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami).
 7. Status budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.
 8. Opłata – ustalanie pierwszej i rocznej opłaty, jej aktualizacja oraz terminy uiszczania.
 9. Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, w tym na cele mieszkaniowe.
 10. Rozwiązanie umowy oraz dochodzenie roszczeń.
 11. Zasady ujmowania gruntów i prawa użytkowania wieczystego w ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej.
 12. Konsekwencje rachunkowo – księgowe związane z:
 • oddaniem gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego,
 • przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (decyzja),
 • przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy (1.01.2019 r.).
 1. Zasady rachunkowego ujmowania opłat za użytkowanie wieczyste (przychody z tyt. dochodów budżetowych).
 2. Okresowe uzgadnianie stanów i salda.
 3. Inwentaryzacja – częstotliwość oraz metody.
 4. Zasada finansów publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów w obszarze opłat.
 5. Przykłady nieprawidłowości.
 6. Wybrane orzecznictwo.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 4 października 2021 r.