Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz uchwała budżetowa na 2023 rok. Aspekty praktyczne. STACJONARNIE

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia hybrydowe - możliwość udział w formule stacjonarnej i online. 

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przedmiotem spotkania będzie omówienie zagadnień z zakresu opracowywania wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowa na 2023 rok w świetle ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem projektowanych zmian w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Spotkanie ma na celu przedstawienie:  

  • rodzajów zadań i sposobów ich ujęcia w budżecie i WPF,
  • wyliczeń i planowania nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
  • finansowania inwestycji ze środków rządowych funduszy celowych (RFRD, Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
  • zasad zaciągania i spłaty zobowiązań dłużnych: kredytów, pożyczek, obligacji, zobowiązań zaliczanych do kategorii kredytów i pożyczek wynikających z umów leasingu, zakupów na raty itp.
  • wskazanie najczęściej popełnianych błędy przy sporządzaniu WPF i uchwał budżetowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uchwała budżetowa na 2023 rok: 
• Procedura uchwalania budżetu.
• Obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej.
• Rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego, a ich sposób planowania i wykazania w uchwale budżetowej.
• Rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań.
• Szczególne zasady wykonywania budżetu.
• Dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej: 
- uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu jst,
- fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich, rządowych funduszy celowych.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2023 roku: 
• Metodologia prognozowania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
• Powiązanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
• Przedsięwzięcia wieloletnie: 
- zakres przedsięwzięć wieloletnich,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich jako załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217 ustawy o finansach publicznych: 
• Definicja poszczególnych źródeł przychodów, określonych w art. 217 ustawy o finansach publicznych.
• Możliwość określenia ich wartości.
• Planowanie w budżetach deficytowych i nadwyżkowych.
• Przychody z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków a wydatki w roku budżetowym.
4. Zrównoważenie części bieżącej budżetu.
5. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

• Zadania inwestycyjne.
• Zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z budżetu państwa.
• Zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z jednostek samorządu terytorialnego.
• Zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych.
• Zmiany przedsięwzięć wieloletnich.
6. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego: 
• Cel zaciągania zobowiązań dłużnych.
• Określenie limitów w uchwale budżetowej.
• Limity spłaty zobowiązań dłużnych m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
• Możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
7. Upoważnienia w uchwale budżetowej i w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, WPF i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań: 

• Wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich.
• Zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
9. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.
 

zwiń
rozwiń
Prowadzący

Wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Hybrydowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa będzie prowadzona i realizowana w Bussinesroom przy Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz online.

Cena udziału: Dla osoby niezrzeszonej w Forum: 519 PLN w przypadku udziału w spotkaniu w formule stacjonarnej, 319 PLN w przypadku udziału w formule online. Dla członka Forum wynosi 200 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 26 września 2022 r.