• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastki” z uwzględnieniem zmian w 2023 roku. Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy w jednostkach budżetowych, w tym rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną przeanalizowane zagadnienia dotyczące naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastek” w jednostkach sfery budżetowej za 2023 r., a także pozostałych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. Formuła szkolenia pozwala poprzez studium przypadków (kazusy), rozwiązywać podstawowe problemy związane z zagadnieniami prawnymi i interpretacjami w przedmiocie świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy. Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy. Przeanalizujemy zmiany przepisów, a zapoznamy uczestników z  interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i  procedurą kontrolną PIP oraz innymi interpretacjami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poprawne przygotowanie lub zweryfikowanie list uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastek” za 2023 r., a tym samym uniknięcie błędów w naliczeniu świadczeń i  ewentualnych przyszłych kosztów z tym związanych.
  • Zapoznanie się z zakresem nowelizacji o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wynikającym z art. 10 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023 r. poz.641) oraz innych nowelizowanych przepisów prawa pracy mających wpływ na „13” i pozostałe świadczenia pieniężne ze stosunku pracy.
  • Uzyskanie wiedzy na temat fakultatywnej treści regulaminu wynagradzania, w tym również w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastek”.
  • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy w różnych jednostkach budżetowych.
  • Odpowiemy na pojawiające się wątpliwości i pytania związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne i zakres podmiotowy stosowania ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej.
2. Przesłanki nabycia – przesłanka „efektywnego” przepracowania wymaganego okresu i wyłączenia. Wpływ na obliczanie w/w okresu, w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
3. Wysokość świadczenia, terminy wypłaty.
4. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek” – zakres interpretacji własnej pracodawcy.
5. Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,,trzynastki ”.
6. Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.
7. Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”. 
8. Zmiana ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej związana z urlopem opiekuńczym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1690.) .
9. Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”. 
10. Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy jednostek obsługi oświaty, szkół, instytucji, urzędów, przedstawiciele służb publicznych i inne osoby stosujące przepisy prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie szkoleń dotyczących prawa pracy. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 460 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada 2023 r.