• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak przystosować regulamin pracy w jednostce po nowelizacji Kodeksu pracy?

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie prawo pracy w 2023 roku, pod kątem regulaminu pracy w związku ze zmianami w kodeksie pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

27 stycznia 2023 roku Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która zawiera dwa bardzo ważne dla pracodawców i pracowników rozwiązania, które rewolucjonizują prawo pracy i obligują pracodawców do zmiany regulaminu pracy. Co istotne, wprowadziła ona szereg nowych uprawnień dla pracowników, a także dla pracodawców, które zostaną przedstawione podczas proponowanego szkolenia w kontekście uregulowania zapisów regulaminu pracy. Podczas zajęć omówimy propozycje zmian: m.in. kwestię dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia, nowe elementy umowy o pracę oraz zmiany i nowości w zakresie urlopów opiekuńczych.

Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uczestnikom sprawne opanowanie zakresu wprowadzonych zmian w Kodeksie pracy i ich dostosowanie do regulaminu pracy w swojej jednostce. Prowadząca, wskaże regulacje, które uległy zmianie oraz podpowie, jak je szybko i sprawnie dostosować do zapisów własnych regulaminów.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy poznają kwestie problemowe, nowe rozwiązania prawne dotyczące Prawa pracy, co pozwoli im ustrzec się przed poniesieniem ewentualnej odpowiedzialności w związku z nieprzestrzeganiem przepisów.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników, m.in. „Najlepiej wykorzystany czas przeznaczony na szkolenia w tym roku. Dziękuję” „Rewelacja”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • Pozna wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy w kontekście prawidłowego ich zapisu w treści regulaminu pracy – podczas części warsztatowej, na wybranych przykładach.
 • Nabędzie niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące dostosowania przepisów regulaminu pracy w jednostce w kontekście wprowadzonych zmian w prawie pracy.
 • Będzie umiał prawidłowo interpretować oraz tworzyć zapisy regulaminu pracy, regulaminu trzeźwości w jednostce – dzięki warsztatowej pracy na przykładowym dokumencie.
 • Zdobędzie cenne porady i wskazówki w celu właściwego uzgodnienia regulaminu swojej jednostki i właściwego wprowadzenia go w życie.
 • Ma możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.

 

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jakie zmiany przyniosła nowelizacja Kodeksu pracy?
 • Jak zmiany Kodeksu przełożą się na zapisy regulaminu pracy?
 • Jak właściwie zmienić regulamin?
 • Jakie zapisy są obligatoryjne? Jak szczegółowo wskazać obowiązki pracodawcy w regulaminie?
 • jak wprowadzić kontrolę trzeźwości w jednostce?
 • jak prawidłowo uzupełnić regulamin pracy w kontekście uprawnień pracownika i obowiązków pracodawców?
 • Jak zapisać poszczególne kwestie dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, ewidencji czasu pracy, godzin nadliczbowych, pracy w soboty, bhp, monitoringu, uprawnień rodzicielskich?
 • Co powinny zawierać zapisy antymobbingowe?
zwiń
rozwiń
Program

1. Regulamin pracy; ustawa o pracownikach samorządowych a Kodeks pracy.
2. Uzgadnianie treści regulaminu.
3. Wejście w życie regulaminu.
4. Co zawiera regulamin pracy? Jak prawidłowo zapisać:

 • Postanowienia ogólne.
 • Definicje ustawowe.
 • Obowiązki pracodawcy – stopień szczegółowości.
 • Prawa i obowiązki pracownika, zakazy, nakazy.
 • Czas pracy, ewidencja czasu pracy, godziny pracy, rozkłady czasu pracy, praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, doba pracownicza, dyżury, okresy odpoczynku, praca w soboty.
 • Organizacja pracy, wyjścia służbowe, wyjścia prywatne.
 • Miejsce pracy, polityka kluczy i czystego biurka.
 • Urlopy, zwolnienia od pracy, usprawiedliwianie nieobecności, spóźnienia.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Monitoring wizyjny i inne formy monitoringu.
 • Ochrona pracy kobiet i uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.
 • Wypłata wynagrodzenia.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika.
 • Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji, zapisy antymobbingowe.
 • Postanowienia końcowe.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, kierownicy wydziałów organizacyjnych, pracownicy kadr, audytorzy wewnętrzni, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 kwietnia 2023 r.