Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku. Nowości, przegląd najważniejszych zagadnień, wyjaśnienie wątpliwości

Miejsce
Internet
Termin
26 kwietnia 2023
Czas trwania
10:00 - 13:00
Cena
379 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom wydziałów kadr i płac, którego przedmiotem będzie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym przedstawione zostaną nowości w ZFŚS, bieżące orzecznictwo SN i NSA oraz stanowiska organów (PUODO, ZUS, US, PIP). Wyjaśnione zostaną również wszelkie zagadnienia i kwestie problemowe dotyczące działania Funduszu Świadczeń Socjalnych, wytyczne w zakresie prawidłowego regulaminu socjalnego oraz rola członków komisji socjalnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy usłyszą informacje m.in. na następujące tematy:

• Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla świadczeń socjalnych w 2021, 2022, 2023 r.,
• RODO w 2023 r.: PIT-y do wglądu a prawdziwość złożonych oświadczeń o dochodzie.
Dane wrażliwe – obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji ZFŚS. Kontrole pod kątem RODO.
• Dane wrażliwe – obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji ZFŚS.
• Kino, teatr (autokar + obiad) – zwolnione z podatku, bez względu na kwotę wolną.
• Składki i odsetki od świadczeń socjalnych – po kontroli ZUS.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowości w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022/2023 r.:
• nowa wysokość odpisów na ZFŚS w 2022/2023 r.,
• kontrole pod kątem RODO - stanowisko RODO w sprawie:
- PIT-ów „do wglądu” od członków rodziny,
- braku zgody rodziny na przetwarzanie danych osobowych w związku z ZFŚS,
- uprawnienia związków zawodowych w sprawie ZFŚS - stanowisko PUODO/RODO,
• kino, teatr, filharmonia (bilety, autokar, obiad) – to nie przychód dla pracownika/emeryta – zwolnienie z podatki dochodowego. Wymogi, warunki, dobrze opisane faktury – w świetle interpretacji krajowej informacji skarbowej,
• nowa kwota wolna od podatku dla świadczeń socjalnych – na 2023 r.,
• pomoc socjalna a koronawirus – zapomogi, gruszka, kasa,
• stanowisko państwowej inspekcji pracy z 23.05.2019 r. w sprawie „wczasów pod gruszą dla emerytów”. Czy można ich pozbawić tego prawa?,
• PIT-y lub zaświadczenia z US do wglądu – stanowisko urzędu ochrony danych osobowych a kontrole pod kątem RODO,
• zapomogi zdrowotne – niezbędna dokumentacja w świetle RODO, wymogi przy kontroli skarbowej,
• art. 9 RODO - dane wrażliwe katalog. Obowiązek posiadania pisemnych upoważnień dla osób je przetwarzających.
• Obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji przy ZFŚS ciążący na pracodawcy, ile lat przechowywać dokumentacje ZFŚS i czy usuwać zbędne informacje?

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres, i funkcje. Opodatkowanie imprez integracyjnych
- wyrok TK z 8.07.2014 r.  Przychód z tytułu udziału w imprezie integracyjnej a podatek.

• podstawy funkcjonowania ZFŚS,
• istota i zakres pomocy socjalnej,
• podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści w świetle najnowszych wyjaśnień ministerstwa finansów i izb skarbowych,
• prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej.

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  prawidłowy regulamin ZFŚS w świetle kontroli ZUS i PIP:
• regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS,
• zasady finansowania ZFŚŚ. Zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Związki zawodowe a funkcjonowania i tworzenie funduszu.

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS
– w świetle interpretacji ministerstwa finansów i ZUS. Składki ZUS w świetle wyroku sądu najwyższego z 16 września 2009 r. 

• wycieczki z ZFŚS bez podatku – wyjaśnienia dyrektora krajowej informacji skarbowej,
• bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień izb skarbowych i kontroli ZUS,
• zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
• świadczenia socjalne, a składki ZUS – wyrok SN z 16.09.2009 r.,
• zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS,
• Komisja socjalna – czy ją tworzyć?  Zasady jej funkcjonowania.

5. Orzecznictwo NSA w sprawie imprez integracyjnych – wyrok NSA z 20.02.2013 r. (fsk 1256/11):
brak przychodu do opodatkowania, jeżeli nie można stwierdzić „ile dany pracownik zjadł i wypił….”.

6. Odpowiedzi na pytania, analiza przypadków, zakończenie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Służby kadrowo-płacowe pracodawców sektora prywatnego i sfery budżetowej, członkowie komisji socjalnych i związków zawodowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Agnieszka Osman
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. + 48 605 909 355
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 20 kwietnia 2023 r.