Kontrola i nadzór stacji kontroli pojazdów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Proponujemy Państwu szkolenie z prowadzenia kontroli i nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie na którym zdobędą Państwo wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia rejestru stacji kontroli pojazdów oraz samodzielnego przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów. Spotkanie umożliwia zadawanie pytań na każdym etapie szkolenia. Zachęcamy Państwa do przesyłania pytań jeszcze przed szkoleniem na adres podany na karcie zgłoszeniowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie prawnych uwarunkowanie w zakresie kontroli i nadzoru stacji kontroli pojazdów.
  • Omówienie podstaw prawnych nadzoru i kontroli SKP przez starostów.
  • Wyjaśnienie dokonywanych wpisów i zmian w ewidencji SKP oraz diagnostów.
  • Omówienie przebiegu przeprowadzanych kontroli.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne nadzoru i kontroli SKP przez starostów - ustawa prawo o ruchu drogowym, prawo przedsiębiorców. Dokonywanie wpisów i zmian w rejestrze SKP: 
a. Obligatoryjne przesłanki pozwalające na wpisanie SKP do rejestru, wniosek, weryfikacja spełniania wymagań.
b. Dokonywanie zmian w rejestrze.
c. Podstawy prawne wykreślenia SKP rejestru. 
d. Zawieszenie działalności gospodarczej.
2. Nadzór nad diagnostami:
a. Weryfikacja wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki – problematyczne sytuacje, planowane zmiany.
b. Cofnięcie diagnoście uprawnień do przeprowadzania badań technicznych – tryb administracyjny.
3. Tryb przeprowadzania kontroli:
a. Zawiadomienie, upoważnienie, terminy, miejsce kontroli.
b. Zakres kontroli - szczegółowe omówienie zasad badania zgodności z wymaganiami dla SKP, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji.
c. Uprawnienia osób kontrolujących. 
d. Czynności i działania, których nie mogą wykonywać osoby przeprowadzające czynności kontrolne w imieniu starosty – projekt.
e. Prawa kontrolowanego, sprzeciw.
f. Protokół kontroli – wzór, sposób sporządzania i podpisywania protokołu, tryb rozpatrywania zastrzeżeń. Zalecenia pokontrolne – elementy, wyznaczanie terminu na usunięcie nieprawidłowości.
g. Skutki kontroli – przesłanki ustawowe do wszczynania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia SKP. Tryb administracyjny podejmowania w/w czynności przez organy.
4. Nowa koncepcja nadzoru nad systemem badań technicznych – projekt.
5. Wymagania dla osób wykonujących czynności kontrolne w imieniu starosty - projekt.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, odpowiedzialni za prowadzenie rejestru działalności regulowanej oraz za nadzór i kontrolę stacji kontroli pojazdów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Urzędnik mianowany II stopnia, dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczony trener i wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 12 maja 2022 r.