• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jst w świetle ostatnich zmian z 2023 r.

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie organizacja publicznego transportu zbiorowego.

Ważne informacje o szkoleniu

31 lipca 2023 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw został przekazany Prezydentowi do podpisu. Projekt ustawy zawiera wiele zmian, na które czekano już od kilku lat. m. in.:

 • zwiększenia budżetu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 • umożliwienie wojewodom zawierania z organizatorami, oprócz rocznych umów o dopłatę, wieloletnich umów o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych;
 • od 2024 r. utrzymanie możliwości ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa, jeśli chodzi o stosowanie ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników, którzy nie są operatorami publicznego transportu zbiorowego;

Oprócz omówienia ww. zmian ustawy ekspert wskaże Państwu etapy organizacji publicznego transportu zbiorowego, zaprezentuje przepisy regulujące organizację przewozów pasażerskich w sposób ułatwiający ich zrozumienie i wyjaśnienie interpretacji zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wskaże także dobre praktyki i możliwe źródła dofinansowania przewozów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów regulujących organizację przewozów pasażerskich w sposób ułatwiający ich zrozumienie i wyjaśnienie interpretacji zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 • Wskazanie na istotne zmiany w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Omówienie czynności związanych z organizacją przewozów użyteczności publicznej i jakie dokumenty powinny być w tej materii prowadzone.
 • Prezentacja możliwych źródeł finansowania przewozów pasażerskich i warunków ubiegania się o dotację z budżetu Państwa.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Jednostka samorządu terytorialnego jako organizator publicznego transportu zbiorowego:
 1. zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego,
 2. właściwość organizatora i formy realizacji zadań,
 3. sposoby organizacji dowozu dzieci do szkół i warunki ich wykonywania,
 4. rynek usług pasażerskich – wyzwania dla organizatorów i przewoźników drogowych. 
 1. Czynności związane z organizacją przewozów użyteczności publicznej:
 1. plan transportowy – kiedy jest wymagany?
 2. publikacja ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego,
 3. tryby wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego,
 4. dokumenty potwierdzające wykonywanie przewozów użyteczności publicznej,
 5. okres obowiązywania umowy z operatorem i warunki jej zmiany,
 6. dokumenty potwierdzające wykonywanie przewozów użyteczności publicznej.
 1. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego:
 1. podstawowe zasady wykonywania przewozów osób,
 2. obowiązek sprawozdawczy przewoźnika i organizatora ptz.
 1. Finansowanie publicznego transportu zbiorowego:
 1. źródła finansowania przewozów pasażerskich,
 2. dofinansowanie do przewozów zgodnie z ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 3. warunki wypłaty dotacji z budżetu państwa z tytułu stosowania ustawowych ulg przejazdowych po 1 stycznia 2023 r.,
 4. czynności organizatora związane z wypłatą operatorowi rekompensaty.
 1. Kontrola w publicznym transporcie zbiorowym:
 1. skarga na działalność organizatora publicznego transportu zbiorowego i jej skutki,
 2. podmioty kontrolujące i kary pieniężne.
 1. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów oraz urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za organizację publicznego transportu drogowego na danym obszarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator, specjalista z zakresu prawa transportowego; współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; dyrektor departamentu transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym między innymi z zakresu publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego; wieloletni pracownik ministerstwa transportu; ekspert ds. międzynarodowego transportu drogowego Komitetu Transportu PAN.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 września 2023 r.