• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Doręczenia elektroniczne w podmiotach publicznych. Jak doręczać korespondencję za pomocą PURDE i PUH od 10 grudnia 2023 r.?

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z przepisami ustawy o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r., która wymusza realizowanie elektronicznego listu poleconego, zarówno w relacjach z administracją publiczną, w tym administracją samorządową, jak i z podmiotami prywatnymi następują istotne zmiany w doręczeniach elektronicznych. Już 10 grudnia wejdą w życie i będą obowiązkowe dla administracji publicznej. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy nowe regulacje prawne z tego zakresu, wskażemy czym są w praktyce doręczenia elektroniczne oraz jakie obowiązki ciążą na jsfp na skutek wprowadzonej ustawy. Podpowiemy, jak należycie przygotować się do tego obowiązku.

Wyjaśnimy, krok po kroku, podczas praktycznej części zajęć, czym są e-doręczenia i skrzynka do nich, jak założyć i korzystać z adresu do e-doręczeń, jak będą wyglądały doręczenia w ramach PURDE w podmiotach publicznych, a jak w ramach PUH.

Zajęcia poprowadzi radca prawny, realizująca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne dla jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wytłumaczymy czym są e-doręczenia i jak z nich prawidłowo korzystać.
 • Przedstawimy obowiązki podmiotów publicznych, wynikające z wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Zapoznamy z zasadami działania: adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej.
 • Pokażemy, jak wygląda procedura korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.
 • Wyjaśnimy, w czym jest w praktyce: ADE, SD, PURDE, KURDE, PUH, jak będzie przebiegać postępowanie administracyjne na gruncie k.p.a. po 10 grudnia 2023 r.
 • Przećwiczymy praktycznie założenie adresu do doręczeń elektronicznych.
 • Odpowiemy, podczas zajęć na wiele problematycznych pytań dotyczących przygotowania się do prawidłowego wdrożenia e-doręczeń w administracji publicznej.

Należy przypomnieć, iż: e-doręczenia będą obowiązkowo stosowane m. in. przez:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe je obsługujące,
 • organy kontroli państwowej i ochrony prawa,
 • ZUS i KRUS, NFZ,
 • JST oraz ich związki; związki metropolitalne; a także ich jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe, czy  inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Czym są doręczenia elektroniczne?
2. Jakiej korespondencji dotyczą doręczenia elektroniczne?
3. Jaki cel ma ustawa o doręczeniach elektronicznych i jakie wywoła skutki?
4. W jakich terminach poszczególne podmioty będą stosować doręczenia elektroniczne? Wątpliwości w kontekście jednostek organizacyjnych jst i innych podmiotów.
5. Kim jest podmiot publiczny w rozumieniu ustawy, a kim podmiot niepubliczny? Jak będzie w praktyce? Jakie obowiązki mają podmioty publiczne?
6. Czym jest :

 • Adres do doręczeń elektronicznych – ADE.
 • Skrzynka doręczeń – SD.
 • Operator wyznaczony – OW.
 • PURDE – Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – standardy, eidas, usługi zaufania publicznego.
 • PUH – Publiczna Usługa Hybrydowa.
 • Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – KURDE – standardy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, informatycy, koordynatorzy czynności kancelaryjnych - archiwiści w urzędach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 475 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia www.frdl.rzeszow.pl

 do 12 września 2023 r.