Jak archiwizować dokumentację techniczną, akta osobowe, koperty dowodowe, informatyczne nośniki danych oraz ewidencjonować je w archiwum zakładowym?

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji technicznej. Szkolenie polecamy przede wszystkim archiwistom.

Ważne informacje o szkoleniu

Wszystkie państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne powinny zadbać o swoją dokumentację aktową, techniczną, czy też zapisaną na informatycznych nośnikach danych. W związku z tym jednostki te powinny posiadać uzgodnione z dyrektorem właściwego archiwum państwowego przepisy kancelaryjno-archiwalne. Prawidłowe stosowanie tych przepisów umożliwi z kolei właściwe zarządzanie dokumentacją, a więc prowadzenie i zakładanie teczek oraz ich archiwizację. Jeśli więc są Państwo pracownikami archiwów zakładowych lub składnic akt i są odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją w jednostce, zapraszamy do udziału w szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu:
- praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt,
- korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, weryfikacji kwalifikacji archiwalnej,
- postepowania z informatycznymi nośnikami danych,
- porządkowania dokumentacji,
- ewidencjonowania dokumentacji,
- brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
• W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykonywać przykładowe ćwiczenia praktyczne.
• Możliwość indywidualnych konsultacji w omawianym zakresie
• Uczestnicy otrzymają przydatne materiały szkoleniowe.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją.
  2. Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej dokumentacji w archiwum zakładowym (składnicy akt).
  3. Porządkowanie zasobu archiwalnego (m.in. dokumentacji aktowej, w tym akt osobowych, kopert dowodowych oraz dokumentacji technicznej).
  4. Skład informatycznych nośników danych.
  5. Ewidencja zasobu archiwalnego – zakładanie, prowadzenie i korygowanie (spisy poszczególnych rodzajów dokumentacji).
  6. Opracowanie spisu dokumentacji przeznaczonej do brakowania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Archiwiści prowadzący archiwum zakładowe lub składnicę akt oraz osoby przygotowujące się do ich prowadzenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 grudnia 2022 r.