Kodeks postępowania administracyjnego. Kompendium wiedzy po ostatnich nowelizacjach

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym doręczeń elektronicznych. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

W ciągu kilkunastu ostatnich lat nastąpił znaczący wzrost poziomu informatyzacji podmiotów publicznych, zarówno na szczeblu centralnym, jak i terenowym. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które stanowi kompendium wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego. Podczas zajęć przedstawimy zmiany wprowadzone nowelizacjami z ostatnich trzech lat oraz omówimy aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z ogólnym postępowaniem administracyjnym, a w szczególności z zakresem stosowania przepisów k.p.a., przebiegiem postępowania administracyjnego i wydawanymi rozstrzygnięciami w tym postępowaniu.
• Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi nowelizacjami Kodeksu postępowania administracyjnego z lat 2019-2021, a zwłaszcza nowelizacją z 2019 r. w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2019 r. w zakresie doręczeń korespondencji z zagranicy, a także doręczeń elektronicznych, która weszła w życie z dniem 5.10.2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).
• Omówienie kilkudziesięciu ważnych zmian przepisów, w tym m. in. zasady pisemności (art. 14 k.p.a.), przepisów o pełnomocnictwie (art. 33 k.p.a.), przepisów o terminach (art. 35 k.p.a.), ponaglenia (art. 37 k.p.a.), przepisów o doręczeniach (art. 39- 49 k.p.a.), o wezwaniach (art. 50, 54 k.p.a.), o terminach (art. 57 k.p.a.), czy wszczęciu postępowania (art. 61, 63 k.p.a.).
• Zapoznanie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie procedury administracyjnej.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowelizacje k.p.a. w latach 2019-2022.
2. Nowe zasady i formy doręczeń elektronicznych – ustawa o doręczeniach elektronicznych z 2020 r.
3. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych.
4. Zasada pisemności z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji k.p.a.
5. Wszczęcie postępowania:

• Czynności związane z wszczęciem postępowania.
• Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.
• Kontrola formalna wniosku.
• Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu. Obowiązek informacyjny RODO.
• Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.
• Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.
• Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.
6. Terminy:
• Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy po nowelizacji od 5 października 2021 r.
• Terminy procesowe i materialnoprawne.
• Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
• Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.
• Zasady przywracania terminu.
7. Doręczenia:
• Doręczenia w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji od 5 października 2021 r. – charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.
• Doręczenia właściwe, zastępcze, konkludentne, elektroniczne po nowelizacji, przez publiczne obwieszczenia.
• Doręczenia przez obwieszczenie i w postępowaniach z udziałem ponad 20 stron.
8. Wyjaśnianie sprawy:
• Postępowanie wyjaśniające. Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) i gromadzenie dowodów. Szczególne rozwiązania dotyczące wyjaśniania spraw w czasie epidemii.
• Dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów. Umocowanie urzędnika.
• Zaświadczenia i oświadczenia.
• Moc dowodowa oryginałów, odpisów i kopii dokumentów.
• Wezwanie świadków i stron. Czynny udział strony w postępowaniu.
• Protokoły i adnotacje.
9. Orzeczenia:
• Decyzje administracyjne. Co powinna zawierać decyzja administracyjna?
• Formułowanie uzasadnień decyzji. Pouczenia.
• Wydanie decyzji a doręczenie decyzji administracyjnej w czasie epidemii.
• Decyzje ostateczne i prawomocne.
• Postanowienia.
10. Przykłady praktyczne - omówienie połączone z dyskusją z uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują Kodeks postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, zatrudniona na stanowisku profesora UŁ w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji. Doświadczony wykładowca otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 2010 r. prowadzi szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego na terenie całej Polski. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy w organach samorządu zawodowego, naczelnych i centralnych organach administracji rządowej w Warszawie na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 stycznia 2023 r.