• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

K.p.a. po wprowadzeniu zmian ustawą o doręczeniach elektronicznych

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych. Największy nacisk położony zostanie na kwestie sprawiające największe trudności w postępowaniu administracyjnym oraz na najistotniejszych zasadach KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Ciągłe zmiany w k.p.a. powodują wiele niejasności w codziennym stosowaniu przepisów, nawet dla  pracowników z długoletnim stażem pracy. Pracownicy w jednostkach administracji publicznej niejednokrotnie mają problemy z właściwą interpretacją regulacji prawnych, co powoduje możliwość błędnego stosowania przez nich przepisów oraz uchylenie wydanej przez organ I instancji decyzji. Dlatego też proponujemy Państwu szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zdobędą lub utrwalą wiedzę na temat zasad postępowania administracyjnego i stosowania przepisów k.p.a. z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, niezbędną do wykonywania codziennych obowiązków w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych. Prowadząca, doświadczona trenerka (od wielu lat przeprowadza szkolenia dla administracji publicznej), omówi dla Państwa najistotniejsze kwestie dotyczące stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji, z uwzględnieniem zmian w zakresie pełnomocnictwa, doręczania pism, wezwań, podań, adnotacji urzędowych, zaświadczeń na tle pozostałych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie zasad związanych z doręczaniem na podstawie k.p.a., w tym zasad dotyczących e-doręczeń po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 • Omówienie problematyki dotyczącej wszczęcia postępowania administracyjnego, prawidłowego sposobu wyliczenia terminów oraz właściwego formułowania wezwań i protokołów, sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania.
 • Nabycie umiejętności stosowania nowych przepisów k.p.a., wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.
 • Przedstawienie problematyki upoważnień i pełnomocnictw.
 • Analiza formy doręczeń, ich skutków oraz roli pełnomocników w postępowaniu.
 • Wskazanie najistotniejszych kwestii dotyczących prawidłowego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w postępowaniach administracyjnych, z uwzględnieniem decyzji PUODO.
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego procedury administracyjnej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów. Skutki ich niezastosowania dla organów administracji publicznej.
2. Właściwość rzeczowa i miejscowa, skutki dla ważności decyzji administracyjnych. Przekazanie według właściwości.
3. Strona postępowania a strona nieznana z miejsca pobytu.
4. Pełnomocnik. Udzielanie pełnomocnictw. Jak ma postępować organ w stosunku do pełnomocników strony.
5. Terminy załatwiania spraw administracyjnych. Zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy. Bezczynność i przewlekłość postępowania a instytucja ponaglenia.
6. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym a ustawa o doręczeniach elektronicznych.
7. Obliczanie terminów.
8. Przywrócenie terminu.
9. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Obowiązki organu:

 • Sposoby wszczęcia postępowania.
 • Data i forma wszczęcia postępowania.
 • Pojęcie i wymogi formalne podania.
 • Pozostawienie podania bez rozpoznania.
 • Przekazanie podania według właściwości.
 • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Braki formalne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, w tym jst oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby wydające decyzje administracyjne, prowadzące postępowania administracyjne w zakresie wykonywanych obowiązków, również te, które dopiero rozpoczną albo niedawno rozpoczęły pracę w administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, instytucji kultury, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 grudnia 2022 r.