Postępowanie dowodowe w kodeksie postępowania administracyjnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z procedury administracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem postępowania dowodowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu postępowania dowodowego, w trakcie którego omówimy szczegółowo wszystkie elementy prowadzenia postępowania dowodowego oraz najczęściej popełniane błędy. Prowadzący podda ocenie i analizie poszczególne kategorie dowodów. Zaprezentowane zostaną także przykłady orzecznictwa sądów z zakresu postępowania dowodowego i kierunków interpretacji przepisów w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie  prawidłowego prowadzenia postępowania dowodowego.
  • wskazanie najczęściej popełnianych błędów w toku postępowania oraz metod ich uniknięcia.
  • uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie prawidłowego uzasadniania decyzji administracyjnych w części obejmującej tzw. uzasadnienie faktyczne.
zwiń
rozwiń
Program

1. Granice postępowania dowodowego:
a. art. 7 k.p.a. i obowiązek dążenia do prawdy obiektywnej,
b. art. 77 k.p.a. i problem „wyczerpującego” zgromadzenia materiału dowodowego,
c. inicjatywa dowodowa,
d. znaczenie swobodnej oceny dowodów dla wyniku postępowania.

2. Dowody i ich rodzaje:
a. pojęcie dowodu,
b. fakty notoryjne i ich źródła,
c. dokumenty: urzędowe i prywatne,
d. zeznania świadków:
- zakres informacji mogących być przedmiotem zeznań,
- podmiotowe ograniczenia możliwości przesłuchania świadka,
- przesłanki odmowy zeznań.
e. oględziny,
f. opinie biegłych:
- problematyka tzw. „wiadomości specjalnych”,
- kryteria oceny opinii biegłego,
- udział biegłego w postępowaniu,
g. dokumentowanie dowodów,
h. zapoznanie stron z materiałem dowodowym,
i. in dubio pro liberate i zastosowanie tej zasady w praktyce

3. Wpływ ustaleń dowodowych na wynik postępowania:
a. odzwierciedlenie materiału dowodowego w uzasadnieniu decyzji,
b. pojawienie się nowych dowodów po zakończeniu postępowania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej zajmujący się wydawaniem decyzji administracyjnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik naukowy WSH Humanitas w Sosnowcu, referendarz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. Autor ponad dwudziestu opracowań dotyczących procedury administracyjnej oraz materialnego prawa administracyjnego – ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami. Doświadczony wykładowca na licznych szkoleniach dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 329 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 23 listopada 2021 r.