Udostępnianie informacji publicznej. Wszczęcie postępowania, ograniczenia, odmowa wydania decyzji, orzecznictwo. Regulacje prawne a praktyka stosowania przepisów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji, RODO, a także kwestie związane z ograniczeniem prawa dostępu.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracownicy administracji publicznej, w szczególności jst, są coraz częściej zasypywani wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Dodatkowo, od 8 grudnia 2021 r., obowiązuje nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która nakłada na jednostki nowe obowiązki, m.in. wprowadza rejestr umów oraz nasuwa kolejne problemy w stosowaniu i interpretowaniu przepisów. Proponujemy zatem Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy zmiany dotyczące: udostępniania informacji, ponownego wykorzystywania, odmowy udostępnienia oraz kwestii umów jako informacji publicznej. Przedstawimy także nowe regulacje dotyczące rejestru umów, którego wejście w życie zostało przesunięte na 2023r. Prowadząca w jasny i przejrzysty sposób wskaże, jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu oraz jak należy je prawidłowo udostępniać lub przekazywać.

Szkolenie polecamy osobom chcącym udoskonalić wiedzę z nowych regulacji dotyczących udostępniania informacji publicznej, zarówno tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą zdobyć wiedzę, rozwiązać problemy i rozwiać wątpliwości, by uchronić się przed odpowiedzialnością karną związaną z nieudostępnieniem informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie zasad związanych z udostępniania informacji publicznej, wskazanie obszarów problemowych wraz z ich omówieniem.
 • Nabycie umiejętności stosowania przepisów z zakresu tematyki szkolenia, w szczególności poznanie praktyki w odniesieniu do konkretnych przykładów informacji publicznej, wszczęcia postępowania, wniosków anonimowych, odmowy wydania decyzji.
 • Przedstawienie kwestii problemowych dotyczących obszaru udostępniania informacji publicznej w kontekście przepisów o RODO i regulacji związanych z Centralnym Rejestrem Umów.
 • Wskazanie na przykładach z ustawy i orzecznictwa czym jest informacja publiczna.
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu udostępniania informacji publicznej, w szczególności osób, pełniących funkcje publiczne.

 

 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
  • Czym jest informacja publiczna?
  • Jaka jest różnica pomiędzy informacją prostą o przetworzoną?
  • Kto może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej? Jak należy złożyć taki wniosek?
  • Co ze wnioskami anonimowymi? Jaki jest termin na rozpatrzenie wniosku?
  • Kiedy można wydać decyzję odmowną?
  • Jakie są ograniczenia w wydawaniu decyzji o dostępie do informacji?
  • Czym jest interes publiczny i jak można go wykorzystać przy odmowie udostępnienia informacji?
  • Jak chronić dane osobowe w kontekście udostępniania informacji?
zwiń
rozwiń
Program

1. Informacja publiczna – omówienie pojęcia, dlaczego kwalifikacja ta sprawia tak duże problemy?
2. Katalog przykładów informacji publicznej zarówno na gruncie ustawy, jak i orzecznictwa.
3. Formy informacji publicznej – jak wygląda praktyka?
4. Dokumenty:

 • kiedy są informacją publiczną? 
 • dokumenty prywatne, urzędowe, wewnętrzne, robocze itp.

5. Informacja prosta a informacja przetworzona:

 • Jak procedować w obu tych przypadkach?
 • Różnice.

6. Wszczęcie postępowania – tryb wnioskowy:

 • Weryfikacja wniosku.
 • Kto może złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej?
 • Formy wniosku.
 • Termin na rozpatrzenie wniosku.

7. Wezwanie do podpisania wniosku w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej (wzór).
8. Wnioski anonimowe.
9. Spam a informacja publiczna.
10. Ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej:

 • Prywatność.
 • Tajemnica przedsiębiorcy.
 • Tajemnice ustawowo chronione.
 • Informacje niejawne.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca w administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, pełnomocnicy do spraw otwartości danych.

 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, instytucji kultury, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 lipca 2022 r.