Praktyczne aspekty projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w języku niespecjalistycznym (dla osób niezwiązanych bezpośrednio z planowaniem przestrzennym)

online
Miejsce
Internet
Termin
19 grudnia 2022
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
359 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Planowanie przestrzenne położone jest na styku wielu różnych dyscyplin dlatego kompendium wiedzy pozwoli uczestnikom na usystematyzowanie wiedzy ogólnej o planowaniu przestrzennym, genezie, podstawach i możliwościach kształtowania polityki przestrzennej na własnym gruncie. Reforma planowania przestrzennego jest jednym z elementów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i powinna zostać wprowadzona w I kwartale 2023 r., zatem szkolenie może stać się bazą użytecznych informacji podanych przystępnym językiem niespecjalistycznym. Przygotowywana ustawa wprowadza między innymi: nowy akt prawa miejscowego (plan ogólny obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy, ZPI, standardy dostępności infrastruktury społecznej, Rejestr Urbanistyczny w systemie teleinformatycznym). Projekt ustawy przewiduje wiele innych zmian do których potencjalni uczestnicy procesu planistycznego będą musieli się przygotować. Proponujemy Państwu udział w zajęciach wprowadzających w problematykę polityki przestrzennej i przygotowujących uczestników do zmian wynikających z projektu zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym. Przedstawimy i omówimy zagadnienia z zakresu możliwości i formach udziału w procesie planistycznym oraz zagrożeniach, jakie wynikają z nie śledzenia zmian w polityce przestrzennej gminy/miasta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia dla osób niezwiązanych bezpośrednio z planowaniem przestrzennym jest uzyskanie informacji czym jest planowanie przestrzenne jak, i przez kogo jest kształtowane i jaki możemy mieć bezpośredni wpływ na kształt polityki przestrzennej.
• Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jaka jest hierarchia dokumentów planistycznych i poznają uwarunkowania jakie wpływają na ich kształt.
• W języku niespecjalistycznym omówione zostaną zagadnienia z planowania przestrzennego z którymi spotykają się uczestnicy śledząc działania lokalne.
• Poznanie przepisów z zakresu planowania przestrzennego w kontekście planowanych zmian od 2023 r.
• Szkolenie w miarę możliwości omijać będzie język branżowy i prawno-administracyjny, tak aby dotrzeć do sensu poszczególnych pojęć i ułatwić ich zapamiętanie przez każdego uczestnika szkolenia, a uczestnicy otrzymają mini podręcznik tłumaczący pojęcia, definicje, ilustrowany przykładami z przystępnym nienaukowym komentarzem, przykłady jako studium przypadku – materiały fakultatywne oraz wzory dokumentów.

zwiń
rozwiń
Program

Cześć Teoretyczna:
1. Wprowadzenie do tematu planowania przestrzennego.
2. Polska polityka przestrzenna (dyrektywy unijne) a planowanie w UE.
3. Planowanie regionalne i lokalne - wpływ czynników pozaplanistycznych (środowiskowych, kulturowych i infrastrukturalnych) takich jak:

• Analizy ekofizjograficzne.
• Obszary ochrony przyrodniczej w tym Natura 2000.
• Audyt krajobrazowy.
• Plany adaptacji do zmian klimatu (dla miast powyżej 20 000 mieszkańców).
• Wymagania ładu przestrzennego.
• Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
• Lokalne Standardy urbanistyczne.
• Polityka transportowa i infrastruktura techniczna w dokumentach nadrzędnych na późniejszy kształt aktów planowania przestrzennego.
4. Omówienie podstawowych dokumentów z zakresu planowania i towarzyszących i ich skutki przestrzenne i finansowe.
5. Znaczenie udziału społeczeństwa w tworzeniu dokumentów planistycznych. Możliwości udziału w procesie planistycznym i jego korzyści.
6. Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego.
7. Omówienie planowanej reformy w zakresie planowania przestrzennego (w razie wejścia nowych przepisów ich omówienie).
Cześć Praktyczna:
8. Praca nad gminnymi dokumentami z zakresu planowania przestrzennego na przykładach. Nauka interpretacji dokumentów planistycznych na poziomie gminnym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Rad Gmin, osoby fizyczne zainteresowane rozumieniem procesu planistycznego, przedstawiciele NGO. Szkolenie nie jest kierowane do specjalistów i osób związanych z planowaniem przestrzennym zawodowo. Do przystąpienia do szkolenia nie jest potrzebna żadna dodatkowa wiedza. Niezbędne elementy zostaną przedstawione na szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prof.PK (ur.1969 r.) pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej Zajmuje się strukturą przestrzenną jej przemianami pod wpływem czynników ekonomicznych i społecznych. Szczególnie bliskie jej są obszary o istotnych zasobach kulturowych i krajobrazowych. Od 20 lat prowadzi firmę projektową architektoniczną. Bierze czynny udział w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów planistycznych. Jest ekspertem i trenerem z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki (m.in. FRDL). Członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Z zamiłowania dydaktykiem.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. + 48 605 909 355
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Marta Strzelecka-Saternus
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 grudnia 2022 r.