Kurs: Ochrona informacji niejawnych w instytucji. Przetwarzanie informacji niejawnych, bezpieczeństwo teleinformatyczne. Niezbędne procedury i praktyka

Program i karta zgłoszenia

31 maja, 1 i 2 czerwca 2022 r.  Kurs w godzinach: 9.00 – 13.30

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie dotyczące ochrony informacji niejawnych, obejmujące również zagadnienia teleinformatyczne.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas kursu ekspert w sposób jasny i przejrzysty omówi kwestie związane z właściwą organizacją pracy kancelarii materiałów niejawnych, ewidencji dokumentów oraz zasad przechowywania i archiwizacji.

Ponadto zostanie przeanalizowana problematyka kontroli prowadzonych przez ABW. Omówimy obowiązki informacyjne kierownika jednostki oraz pełnomocnika ochrony, zasady współpracy, podziału zadań.

Udział w kursie gwarantuje zdobycie i usystematyzowanie kompleksowej wiedzy oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostce, zarządzania ryzykiem w zakresie OIN. Jest doskonałą okazją do poznania tej zawiłej materii, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Ekspert prowadzący zajęcia to osoba z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie prowadzenia, tworzenia i nadzoru nad polityką ochrony danych osobowych, RODO i OIN w jednostce/ instytucji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników w zakresie zastosowania wymagań, które są określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia ich w życie w administracji publicznej, w szczególności w jst na przykładzie konkretnych rozwiązań, przykładów i wzorów, także pochodzących z wieloletniej praktyki eksperta, wynikającej z jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
 • Nabycie/udoskonalenie przez uczestników umiejętności opracowania niezbędnej dokumentacji, wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Prezentacja praktycznych zagadnień związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych i stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, a także bezpieczeństwa przemysłowego, tak, aby skutecznie móc zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.
 • Przedstawienie, krok po kroku obowiązujących zasad ochrony informacji niejawnych, w tym zasad powiązanych z RODO, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu w jednostce/ instytucji.
 • Analiza problematyki akredytacji systemów teleinformatycznych, które służącą do przetwarzania informacji niejawnych, prowadzenia dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Omówienie szczegółowej analizy ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w zakresie przetwarzania informacji niejawnych, procedur kontrolnych w bezpieczeństwie teleinformatycznym.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem, praktykiem oraz z innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 31 maja 
PODSTAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 


1. Tajemnice prawnie chronione w Polsce.
2. Aktualne podstawy prawne ochrony informacji niejawnych - przepisy ogólne i resortowe.
3. Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych.
4. Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w Polsce: 

 • Kolegium ds. Służb Specjalnych, 
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

5. Ochrona informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych – kierownik jednostki organizacyjnej i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (podział ról i zadań). 
6. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania wobec personelu.
7. Dokumentacja ochrony informacji niejawnych:

 • ocena poziomu zagrożeń,
 • instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
 • instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”,
 • plan ochrony informacji niejawnych,
 • dokumentacja Pełnomocnika Ochrony.

8. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
9. Bezpieczeństwo osobowe – zasady dostępu do informacji niejawnych:

 • upoważnienia do klauzuli „Zastrzeżone”,
 • postępowania sprawdzające - zwykłe i poszerzone,
 • teczki akt postępowań sprawdzających – zawartość, przechowywanie i udostępnianie.

10. Obowiązki informacyjne Kierownika Jednostki Organizacyjnej i Pełnomocnika Ochrony. Karty informacyjne. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych/ kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu OIN. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 740 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 maja 2022 r.