Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących gminy i powiatu. Uprawnienia informacyjne radnych a kwestie udostępniania informacji publicznej

Miejsce
Internet
Termin
26 października 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
315 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w dedykowanym radnym szkoleniu, którego celem jest omówienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz udostępniania informacji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących jst, podczas sesji rad czy posiedzeń komisji budzi wiele kontrowersji i niejasności, zwłaszcza po wejściu w życie przepisów o RODO. W celu ich wyjaśnienia oraz usystematyzowania wiedzy proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych podczas pracy organów stanowiących gminy i powiatu oraz podzas sesji rady. Ponadto na szkoleniu poruszymy zagadnienia dotyczące uprawnień informacyjnych radnych, wynikające z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 23 ust. 36 ustawy o samorządzie wojewódzkim w zakresie dostępu do informacji publicznej w praktyce jst. Podczas szkolenia, wskażemy również jak w prawidłowy sposób realizować ustawowy obowiązek informacyjny radnych. Omówimy tryb udostępniania informacji, sytuacje, które naruszają dobra osobiste, procedury udostępnienia oraz odmowy udostępnienia danych w świetle praktyki stosowania przepisów, a także aktualnego orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie różnic pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a IOD w gminie i radzie, najczęstszych problemów, praktyki stosowania przepisów dotyczących zależności pomiędzy ADO, IOD a radą gminy/powiatu.
 • Przedstawienie właściwej ścieżki postępowania dotyczącej nagrywania, transmisji obrad i udostępniania nagrań z sesji oraz dalszego ich przechowywania.
 • Poznanie praktyki i wyjaśnień UODO dotyczących ADO w gminie, ADO na sesjach, omówienie problematyki dokumentacji na sesjach z zakresu ochrony danych.
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa i rozstrzygnięciach organów nadzoru.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jak należy postępować z dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych w biurze rady, na sesjach i komisjach?
 • W jaki sposób należy rozpatrywać skargi i wnioski na sesji, nie naruszając jednocześnie przepisów o RODO?
 • Jakie uprawnienia informacyjne zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie mają radni?
 • Jaki jest zakres uprawnień informacyjnych?
 • Kiedy dostęp do informacji narusza dobra osobiste?
 • Jak prawidłowo udostępniać informację publiczną?
 • Jak poprawnie zapisać w statucie kwestie dotyczące uprawnień informacyjnych radnych?
 • W jakiej sytuacji można odmówić udostępniania informacji?

 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Administrator Danych Osobowych w gminie, powiecie. Rada jako ADO, radny jako ADO – problemy interpretacyjne, wyjaśnienia UODO, praktyka.
 2. Odrębni administratorzy a dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Inspektor ochrony danych w urzędzie, a IOD w organie stanowiącym gminy i powiatu.
 4. Sesje rad i posiedzenia komisji a ochrona danych na sesjach.
 5. Ochrona danych osobowych w uchwałach.
 6. Procedury postępowania w związku z transmisją i nagrywaniem, a także dalszym udostępnianiem nagrań – zalecenia UODO.
 7. Rejestr czynności przetwarzania danych.
 8. Realizacja obowiązku informacyjnego.
 9. Okres przechowywania danych a publikacja na BIP nagrań z sesji rad.
 10. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji przez radę gminy, prace komisji skarg i wniosków a ochrona danych osobowych.
 11. Praktyczne przykłady.
 12. Uprawnienia informacyjne radnych - podstawy prawne, sposoby udostępnienia:
 13. Prawo wstępu do pomieszczeń.
 14. Prawo uzyskiwania informacji i materiałów.
 15. Wgląd w działalność urzędu.
 16. Jak realizować uprawnienia informacyjne?
 17. Uregulowania uprawnień informacyjnych w uchwały rad gmin, zarządzeniach organów wykonawczych, czy warto je stosować?
 18. Ograniczenia w realizacji uprawnień radnych: dobra osobiste. Tajemnica prawnie chroniona.
 19. Termin realizacji uprawnień informacyjnych radnego.
 20. Wniosek radnego o udostępnianie informacji publicznej.
 21. Odmowa udostępnienia informacji publicznej – kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej?
 22. Koszty udostępniania informacji publicznej.
 23. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczący rady, radni, pracownicy obsługujący biuro rady, inspektorzy ochrony danych osobowych, radcy prawni, audytorzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Piotr Kubiak
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. 42 3073238
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 22 października 2021 r.