• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aktualizacja statutu szkoły/przedszkola/zespołu szkolno-przedszkolnego z uwzględnieniem obowiązujących zmian prawnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą statuty placówek oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Statut to najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego. Obowiązujące do tej pory statuty wymagają dostosowania do licznych zmian prawa oświatowego, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które ma na celu przygotowanie do wdrożenia zmian w statutach szkół i placówek oświatowych oraz analizę regulacji prawnych, obowiązujących w procesie wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego. Problematyka zajęć zostanie uzupełniona wzorami pism, projektów uchwał i przykładowymi rozwiązaniami, pomocnymi przy aktualizowaniu statutów w oświacie publicznej i niepublicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Aktualizacja wiedzy z zakresu zadań obligatoryjnych i fakultatywnych, które powinny znaleźć się w statucie szkoły/przedszkola/zespołu szkół.
 • Omówienie wymaganej zawartości statutu wraz z przykładami właściwych i zgodnych z przepisami prawa zapisów.
 • Analiza najważniejszych zasad nowelizacji prawa wewnątrzszkolnego oraz przykładowej uchwały zmieniającej statut.
 • Przedstawienie kwestii problemowych dotyczących poszczególnych elementów statutu i obszarów tematycznych w nim uregulowanych.
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały pomocnicze - wzory pism, projektów uchwał, przykładowych zapisów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem - zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy opracowywaniu i nowelizacji statutu szkoły/przedszkola:

 • redagowanie zapisów statutu zgodnie z zasadami wynikającymi z zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej,
 • główne zasady dotyczące budowy struktury statutu.

2. Przepisy prawne stanowiące podstawę opracowania, uchwalania i wprowadzania zmian w statucie.
3. Miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa - ranga i rola statutu, jako obowiązującego aktu prawa wewnątrzszkolnego oraz jako regulacji, kierowanych do zainteresowanych działalnością szkoły. 
4. Wymagana zawartość statutu szkoły wynikająca z przepisów prawa oświatowego- zakres, przykłady zapisów, ich analiza:

 • organizacja, cele i zadania szkoły,
 • uczniowie, nauczyciele, pracownicy,
 • rodzice, organ prowadzący, organy współdziałające,
 • organy szkoły, zadania, współdziałanie, rozwiązywanie sporów,
 • bezpieczeństwo uczniów i pracowników,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • opieka i wychowanie,
 • kształcenie, ocenianie wewnątrzszkolne, klasyfikowanie, promowanie,
 • pomoc socjalna, 


 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele, wchodzący w skład zespołów powołanych do przygotowania zmian do obowiązujących statutów, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, wszystkie osoby zainteresowane tematyką regulacji prawa wewnątrzszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie oświaty oraz realizacji opieki nad dziećmi do lat 3. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 grudnia 2022 r.