Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

online
Miejsce
Internet
Termin
13 kwietnia 2023
Czas trwania
09:30 - 13:30
Cena
349 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Celem sesji Forum jest uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz nabycie praktycznych umiejętności składających się na procedurę rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
• Zostaną omówione kolejne kroki rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracowników – w praktycznym ujęciu, od przyjęcia wniosku do wydania decyzji administracyjnej.
• Materiały obejmują przykłady dokumentów powstających w trakcie realizacji procedury dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – analiza art.122 ustawy Prawo oświatowe.
2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
3. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
• zawarcie umowy z młodocianym pracownikiem,
• prowadzenie instruktarzu przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami,
• właściwy egzamin.
4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem orzecznictwa wydanego w okresie przejściowym.
5. Definicji pojęcia „rzemieślnik” – analiza na podstawie przykładów.
6. Szczegółowe omówienie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, na podstawie obowiązujących przepisów.
7. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
• waloryzacja kwoty dofinansowania w 2023 roku,
• kwota dofinansowania związana z nauką zawodu prowadzoną w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
8. Organizacja egzaminów zawodowych i czeladniczych od 2022 roku.
9. Obowiązujący pracodawcę trzymiesięczny termin, od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika, na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów jego kształcenia - materialny charakter tego terminu.
10. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19, a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
11. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
12. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:
• obowiązywanie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
• obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – w tym omówienie formularza informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis, dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis, sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis, upublicznianie na stronie BIP informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
13. Odmowa udzielenia pomocy publicznej w sytuacji naruszenia przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzonych w czasie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
14. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej.
15. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
16. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
17. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o przyznanie pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, w świetle RODO.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 349 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 kwietnia 2023 r.