Kwalifikacje nauczycieli – stosowanie przepisów w praktyce

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu temat, który co roku staje się aktualny w związku z ruchem kadrowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego szczegółowo przedstawimy problematykę zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). Podczas szkolenia wyjaśnimy jakie kwalifikacje powinni posiadać nauczyciele na poszczególnych stanowiskach nauczycielskich oraz kto może prowadzić poszczególne zajęcia np. z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców na stanowisku nauczyciela oraz w jakich przypadkach niezbędna jest nostryfikacja posiadanego przez nich dyplomu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela.
  • Udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowej oceny kwalifikacji nauczycieli.
  • Wskazanie jakie dokumenty winien przedstawić nauczyciel na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, a także jaki tryb należy zastosować jeśli zatrudniamy nauczyciela bez kwalifikacji.
  • Przedstawienie problematyki standardów kształcenia nauczycieli obowiązujących na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, istotnych z punktu widzenia oceny dokumentacji przedstawianej przez nauczycieli.
  • Omówienie zasad zatrudniania obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek z zakresu tematyki szkolenia, wynikających z doświadczenia prowadzącej szkolenie, jako pracownika organu nadzoru pedagogicznego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ocena kwalifikacji nauczycieli: 
a) przygotowanie pedagogiczne, 
b) kwalifikacje do prowadzenia zajęć w poszczególnych typach szkół,
c) zasady oceny kwalifikacji nauczyciela w przypadku ukończenia przez nauczyciela innego kierunku studiów niż nauczany przedmiot, 
d) kwalifikacje do prowadzenia zajęć określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w szczególności nauczyciela języka obcego, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy, doradcy zawodowego, bibliotekarza. 
2. Zbliżenie kierunków studiów.
3. Przepisy przejściowe.
4. Standardy kształcenia nauczycieli określone przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. 
5. Zasady zatrudniania nauczycieli bez kwalifikacji. 
6. Zatrudnianie obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, specjaliści.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, Kierownik Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 31 stycznia 2023 r.