Projekt planu finansowego szkoły i przedszkola na 2022 r. Optymalizacja wydatków

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowanie oświacie szkolenie, którego przedmiotem będzie przygotowanie planu finansowego szkoły.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy wiedzę niezbędną do przygotowania planu finansowego jednostki oświatowej. Oprócz aspektów prawnych i proceduralnych, skupimy się na kwestiach dotyczących efektywności finansowej. Do udziału w szkoleniu zapraszamy więc zarówno dyrektorów szkół, przedszkoli, jak i przedstawicieli organów prowadzących, odpowiedzialnych za planowanie oraz optymalizację wydatków oświatowych. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania planów finansowych szkół i przedszkoli na 2022 r.
 • Omówienie aspektów prawnych oraz proceduralnych planowania wydatków szkoły i przedszkola na kolejny rok budżetowy z podkreśleniem racjonalności i efektywności finansowej planowanych wydatków.
 • Dużą uwagę skupimy na racjonalnych działaniach przy ustalaniu planu finansowego, które będą skutkować realnymi oszczędnościami dla budżetu dyrektora i budżetu samorządu, uwzględniając zarówno wpływ na dochody (subwencja oświatowa i dotacje celowe), jak i wydatki.
 • Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, który jest autorem m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.
 2. Ustawa o finansach publicznych. Plan finansowy. Tworzenie projektu planu finansowego. Realizacja w ciągu roku.
 3. Klasyfikacja budżetowa.
 4. Możliwość dokonywania zmian w planie.
 5. Dochody finansujące oświatę. Subwencja oświatowa. Dotacje.
 6. Arkusz organizacji a wydatki szkoły i wysokość subwencji oświatowej – zależności:
  • na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową?
  • jakie dane wpływają na jej wysokość?
  • jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?
 7. Wielkość oddziału kluczowym czynnikiem wpływającym na optymalizację finansów.
 8. Fala „sześciolatków” od września 2022 r i potrzeba uwzględnienia tego efektu w planach wydatków i dochodów.
 9. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu.
 10. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora szkoły jako optymalizacja wydatków, ponoszonych przez samorząd na oświatę.
 11. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 12. Świetlica szkolna – jak wykorzystać godziny ponadwymiarowe nauczycieli?
 13. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 14. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
 15. Wydatki i dochody na prowadzenie niektórych oddziałów: oddział przygotowawczy, oddział integracyjny, oddział sportowy, oddział dwujęzyczny itd.
 16. Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej?
 17. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka.
 18. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
 19. Odpowiedzi na pytania, konsultacje kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów szkół oraz samorządowych placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących, w tym wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, skarbnicy, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów, odpowiedzialni za planowanie i optymalizację wydatków oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 27 września 2021 r.