Rozliczenie dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego i wynagrodzenia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Zapraszamy na szkolenie dotyczące rozliczania dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego i wynagrodzenia.

Ważne informacje o szkoleniu

Dotacje podmiotowe, udzielone jednostkom oświatowym z budżetu JST w 2021 roku, rozliczane będą z uwzględnieniem dwóch, ciągle wzbudzających wiele wątpliwości, nowych przepisów:
• obowiązku celowego rozliczenia części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego,
• nowych zasad wykorzystania dotacji na finansowanie wynagrodzeń.
W związku z tym proponujemy Państwu udział w zajęciach, które mają na celu przygotowanie dotujących i dotowanych do prawidłowego przejścia przez proces rozliczenia dotacji w styczniu 2022 r. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego rozliczenia dotacji udzielonej w 2021 r.
• Podczas szkolenia omawiane będą problemy związane z rozliczeniem dotacji rozstrzygane przez sądy.
• Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów oraz poznają wiele praktycznych wskazówek. 
• Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium z elementami wykładu. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązek i zakres rozliczania dotacji podmiotowych na gruncie:
• Ustawy o finansach publicznych.
• Ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.
• Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Podmiot zobowiązany do rozliczenia dotacji, podmiot zobowiązany do przyjęcia rozliczenia dotacji – ważne upoważnienia. 
3. Tryb ustalenia kwot dotacji do rozliczenia, praktyczne wskazówki – wzory pism.
4. Różne modele wydzielania środków na organizację kształcenia specjalnego, praktyczne wskazówki – wzory pism.
5. Orzeczenie czy IPET podstawą wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego? – wzory opisu faktur.
6. Zakres rozliczenia dotacji wykorzystanej na wynagrodzenia – praktyczne wskazówki.
7. Warunki zatrudniania nauczycieli w procesie rozliczenia dotacji – czy są ważne?
8. Dokumentacja procesu rozliczenia dotacji podstawą kontroli dotacji – wzór pisma.
9. Tryb postępowania w przypadku nie przyjęcia rozliczenia dotacji – wzór pisma.
10. Tryb rozliczenia dotacji jednostki, która kończy działalność w trakcie roku udzielania dotacji.
11. Tryb rozliczenia dotacji w przypadku zmiany organu prowadzącego w trakcie roku udzielenia dotacji.
12. Tryb rozliczenia dotacji w uchwale JST – wzór zapisów.
13. Terminy roszczeń finansowych, wynikających z procesu dotowania, właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST realizujący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych oraz organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola zobowiązane do rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 24 listopada 2021 r.