System Informacji Oświatowej w praktyce. Weryfikacja przez samorządy danych do subwencji na 2023 rok

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Jesień to czas weryfikacji przez organ prowadzący danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów placówek oświatowych. Mimo, iż nie jest to nowe zadanie zmiany przepisów powodują wiele problemów oraz trudności osobom, dokonującym tej weryfikacji. Z kolei tylko prawidłowo wprowadzone dane wg stanu na dzień 30 września gwarantują naliczenie subwencji oświatowej w odpowiedniej wysokości.
Podczas sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum przekażemy wiedzę merytoryczną dotyczącą danych wprowadzanych do SIO, jak również wskażemy poszczególne funkcjonalności i raporty systemu.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Potwierdzanie prawdziwości danych, wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
a. Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
b. Omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
c. Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy.
d. Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez samorząd – rola samorządu w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe.
e. W jaki sposób samorząd powinien zweryfikować poprawność danych, wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową?
f. Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO? Okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie.
g. Konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
h. Kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia.
2. Omówienie danych wprowadzanych do nowego SIO, które są używane przez MEN do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
a. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do SIO.
b. Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
c. Uczeń niezweryfikowany – postępowanie wyjaśniające dyrektora szkoły. Weryfikacja ucznia a naliczenie subwencji oświatowej na tego ucznia.
d. Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią. Weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie.
e. Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
f. Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy).
g. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.
3. Prezentacja, na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze.
4. Praca z instrukcjami do nowego SIO – jak sprawnie i szybko znaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych?
5. Inne aspekty: ochrona danych osobowych a RODO, udzielanie upoważnień, terminy przekazywania danych, operacje grupowe, praca z filtrami.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 319 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 14 listopada 2022 r.