Zmiany w nauczaniu uczniów z Ukrainy, prowadzenie rejestru umów i obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Przedmiotem najbliższego spotkania Forum będzie omówienie najważniejszych zmian i trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów, a także wskazanie jak przygotować się do realizacji nowych obowiązków wynikających z wprowadzania danych do rejestru Ministerstwa Finansów.

Podczas spotkania wrócimy również do tematu nauki uczniów z Ukrainy, przeanalizujemy również bieżąco obowiązujące przepisy, odpowiemy na najczęstsze pytania oraz zaprezentujemy dobre praktyki.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Nauka uczniów z Ukrainy w polskich szkołach podstawowych i przedszkolach:
1. Podstawa prawna nauki cudzoziemców w polskich szkołach podstawowych oraz placówkach wychowania przedszkolnego.
2. Przyjmowanie uczniów z Ukrainy do polskich szkół podstawowych i przedszkoli w trakcie roku szkolnego oraz od nowego roku szkolnego.
3. Prawo uczniów z Ukrainy do:
• dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,
• do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem ukraińskim, zatrudnioną na stanowisku pomocy nauczyciela,
• do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• do pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
4. Organizacja przez organ prowadzący dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
5. Organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy, z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań w roku szkolnym 2021/2022.
6. Wprowadzenie możliwości utworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć w szkole podstawowej w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy – specjalna procedura, uchwała organu stanowiącego gminy.
7. Wprowadzenie możliwości zapewnienia bezpłatnego transportu do miejsca, w którym zapewnia się kształcenie i wychowanie.
8. Zatrudnianie w szkole osób będących obywatelami Ukrainy na stanowiskach nauczyciela oraz pomocy nauczyciela.
9. Zmiany przepisów dotyczące nauczycieli:
• zwiększenie limitu przydziału nauczycielom godzin ponadwymiarowych,
• wprowadzenie możliwości podjęcia pracy w szkole przez nauczycieli, którzy przeszli na świadczenia kompensacyjne.
10. Źródła finansowania kształcenia i opieki nad uczniami z Ukrainy.
11. Wprowadzanie danych o uczniach z Ukrainy do Systemu Informacji Oświatowej.
II. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych:
1. Obowiązek wprowadzania danych do centralnego rejestru umów, wchodzący w życie 1 lipca 2022r. – art. 34a ustawy o finansach publicznych.
2. Rodzaje umów podlegających udostępnieniu w rejestrze.
3. Szczegółowy zakres informacji podlegających udostępnieniu w rejestrze umów.
4. Termin obowiązujące przy udostępnianiu umów w rejestrze.
5. Odpowiedzialność za realizację zadania udostępnienia informacji w rejestrze umów – art. 34b ustawy o finansach publicznych.
III. Kilka słów o cyberbezpieczeństwie. Obowiązki nałożone na podmioty publiczne ustawą z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie bezpieczeństwa, w tym:
• Obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
• Zgłaszanie incydentów.
• Zarządzanie incydentem.
IV. Podsumowanie i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 319 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 17 sierpnia 2022 r.