Zmiany w oświacie, wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Nowe obowiązki dyrektorów i samorządu

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, której to przepisy wprowadzają szereg zmian w obszarze oświaty, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego będą mieli Państwo okazję usystematyzować wiedzę i poznać praktyczne skutki nowelizowanych przepisów, odpowiednio przygotować się do realizacji nowych obowiązków, a także zadań wypełnianych zarówno przez dyrektorów szkół/przedszkoli, jak i przez przedstawicieli organów prowadzących.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy w zakresie zmian prawnych, wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
 • Zapoznanie się z analizą porównawczą przepisów obowiązujących przed zmianą oraz po nowelizacji.
 • Usystematyzowanie sposobu realizacji zadań i obowiązków, będących konsekwencją zmiany prawa.
 • Poznanie propozycji ewentualnych rozwiązań zarządczych, sposobów postępowania/realizacji zadań oświatowych po zmianie przepisów.
 • Przedstawienie dobrych praktyk, możliwość konsultacji wątpliwości z trenerem podczas spotkania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uwarunkowania formalno-prawne.
 2. Uzasadnienie i podstawy wprowadzonych zmian.
 3. Zmiany w zakresie powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz powoływania na ww. stanowisko.
 4. Zmiany w zakresie składu komisji konkursowych, powoływanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, w tym na stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek.
 5. Zmiany w zakresie opiniowania zamiaru likwidacji lub przekształcenia szkoły lub placówki.
 6. Zmiany w zakresie procedury tworzenia lub modyfikacji składu zespołu szkół lub placówek.
 7. Zmiany w zakresie zasad opiniowania arkusza organizacji szkoły i przedszkola publicznego przez zakładowe organizacje związkowe.
 8. Zmiany w zakresie wzmocnienia nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi.
 9. Zmiany w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.
 10. Zmiany w zakresie zawieszania dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków.
 11. Zmiany w zakresie nadzoru nad zajęciami prowadzonymi przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
 12. Zmiany w zakresie wprowadzenia możliwości tworzenia szkół filialnych przez publiczne szkoły artystyczne, realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne, prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo jednostkę samorządu terytorialnego.
 13. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw i w ustawie o systemie informacji oświatowej.
 14. Analiza porównawcza stanu obecnego ze stanem poprzednio obowiązującym.
 15. Przykłady dobrych praktyk i rozwiązań.
 16. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli, zespołów szkół/placówek, przedstawiciele organów prowadzących- jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za oświatę, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, przedstawiciele ZEAS-ów, CUW-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, finansowania oświaty, zarządzania oświatą, systemu informacji oświatowej. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.

 

zwiń
rozwiń