• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne w projektach KPO. PZP funduszach europejskich w perspektywie 2021-2027

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące zamówień publicznych w projektach unijnych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest wyjaśnienie krok po kroku sposobu przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umów w projektach współfinansowanych ze środków UE, zarówno z perspektywy 2021-2027, jak i  z Krajowego Plany Odbudowy. Przedstawimy prawidłowy sposób postępowania w zakresie udzielania zamówień z uwzględnieniem wymagań Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, ustawy pzp, ustawy o finansach publicznych oraz innych przedmiotowych regulacji prawnych. Ważnym elementem zajęć będzie analiza przypadków w oparciu o opracowaną i prezentowaną przez prowadzącego zajęcia listę sprawdzającą - weryfikującą takie postępowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz i zaktualizujesz wiedzę z zakresu zamówień publicznych w projektach unijnych realizowanych w nowej perspektywie finansowej – 2021-2027.
• Dowiesz się jak przygotować się do postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o finansowanie zewnętrzne w ramach KPO oraz przeprowadzić takie postępowanie.
• Zdobędziesz wiedzę jak weryfikować i nadzorować takie postępowania oraz na co zwrócić uwagę przy ich kontroli.
• Poznasz najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych wraz ze wskazaniem sposobów postępowania mających na celu działanie zgodnie z zasadami lub usunięcie już popełnionych błędów.
• Uzyskasz praktyczne porady, wskazówki i rozwiązania na przedstawione problemy oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania co pozwoli przygotować się w należyty sposób do prowadzenia procedur zamówień publicznych.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe:, prezentacje ze szkolenia wraz z listą sprawdzającą postępowanie, dodatkowe opracowania i informacje przygotowane przez prowadzącego szkolenie związane z omawianym zagadnieniem, zestawienie przydatnych przepisów prawnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia.
• Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027

• Podstawowe zasady udzielania zamówień w projektach – różnice w stosunku do projektów realizowanych w oparciu o procedury i postępowania zawarte w przepisach ustawy pzp.
• Ustawa pzp – wzorzec, ale z pewnymi zmianami.
• Wyłączenie od stosowania wytycznych.
• Baza konkurencyjności.
• Korekty finansowe – zestawienie na które warto zwrócić uwagę.
2. Przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia – wybrane elementy proceduralne.
• Obliczenie wartości zamówienia zgodnie z ustawą pzp.
• Ustalenie wartości – granica ryzyka i parametry możliwych nieprawidłowości.
• Planowanie zamówień – przykłady dla dostaw i usług. Proponowany schemat postępowania.
• Aktualizacja obliczonej wartości zamówienia.
• Przykładowe rozwiązania „ułatwiające życie” przy obliczeniu wartości zamówienia.
3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania – ważne punkty oraz dokumentacja.
• Zapytanie ofertowe. Treść, wyjaśnienia, zmiany, upowszechnienie postępowania.
• Opis przedmiotu zamówienia, wymagania i nieprawidłowości.
• Kryteria oceny ofert.
• Warunki udziału – podstawy wykluczenia.
• Konkurencyjność – równe traktowanie wykonawców oraz jawność postępowania.
• Oferta, procedura badania i oceny.
• Dokumentowanie postępowania. Jawność – zasady dostępu do dokumentacji.
• Umowa w sprawie zamówienia i jej zmiany.
• Lista sprawdzająca jako dokument weryfikujący. Jak samodzielnie zweryfikować prowadzone postępowanie oparte na „Wytycznych w projektach na lata 2021-2027”.
4. Postępowania objęte trybami zamówień publicznych – stosowanie ustawy pzp.
• Przygotowanie do postępowania w oparciu o wymagania ustawy pzp.
• Prowadzenie postępowania – tryb podstawowy art. 275 pkt 1 oraz przetarg nieograniczony.
• Realizacja umowy, obowiązki wynikające z ustawy pzp.
• Nadzów nad procedurami / rozwiązania organizacyjne.
• Uwagi praktyczne – lista błędów i możliwość dokonania korekty. Lista sprawdzająca.
5. Panel dyskusyjny – pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym KPO, m. in. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, pracownicy merytoryczni realizujący projekty, członkowie komisji przetargowych, jednostki nadzorujące.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, a także w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku prowadzi średnio w roku ok. 110 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) jest prowadzone od 29 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 kwietnia 2024 r.