§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Organizatorem promocji „Wakacje z FRDL 2024” jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. E. Jelinka 6. Promocja obowiązuje w terminie od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

§ 2
 ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy zniżek na szkolenia, realizowane w formie online, realizowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r.
2. Warunkiem uzyskania zniżki 150 zł na drugą i każdą kolejną zgłoszoną osobę na szkolenie jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia oraz wpisanie na formularzu zgłoszeniowym na szkolenie kodu promocyjnego „Wakacje z FRDL”

3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.frdl.org.pl
4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

§ 3
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane do Organizatora w terminie 7 dni od daty wystąpienia powodów reklamacji.
2. Reklamacje można zgłaszać mailowo na adres szkolenia@frdl.org.pl lub pisemnie na adres Organizatora: ul. E. Jelinka 6, 01-646 Warszawa
3. Organizator dołoży wszelkich starań by reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich wpływu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z rabatu przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie uczestnika. Rabat możliwy do wykorzystania tylko na szkolenia realizowane w formule on-line w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak szkoleń w obszarze tematycznym interesującym uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie zgłoszenia uczestnika na szkolenie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej www.frdl.org.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.